รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและบทบาทหน้าที่ของตนเอง : 5012-0924

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 80 : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และประสานแนวทางการดำเนินงานร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง อาสาสมัครที่เข้าอบรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน 2. เกณฑ์การทดสอบ ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ โดยวัดผลจากการที่อาสาสมัครที่เข้าอบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน สามารถทำแบบทดสอบวัดความรู้แล้วได้ผลคะแนน ไม่น้อยกว่า 18 คะแนน จากแบบทดสอบคะแนนเต็ม 20 คะแนน เป้าหมาย ร้อยละ 80

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ จำนวน อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ที่ได้คะแนนจากการทดสอบหลังการอบรม มากกว่าร้อยละ 80 คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวน อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติดฯ ที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทั้งหมด ตัวอย่าง จากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 50 คน มีผู้เข้ารับการอบรมที่ได้คะแนนจากการทดสอบหลังการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80 จำนวน 40 คน = 40 x 100 = 80.00 50 คิดเป็นร้อยละ 80

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายปกครอง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด