ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด : 50120000-3698

สำนักงานเขตบางเขน

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสุภาภรณ์ อุดเสน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้การบูรณาการการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข็มแข็ง กับหน่วยงานในทุกระดับ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจับันยังน่าเป็นห่วงใย อยู่นั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน 2.เพื่อเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขน กทม.

เป้าหมายของโครงการ

1.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนได้รับการพัฒนา 2.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน ภาคปราชน เอกชน และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เขตบางเขนได้ทำกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขน กทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าการวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมสถานที่/เอกสาร การอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อบรมกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหารเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3698

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3698

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0924

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดและบทบาทหน้าที่ของตนเอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 80 : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **