ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด : 50120000-3698

สำนักงานเขตบางเขน : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุภาภรณ์ อุดเสน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แม้การบูรณาการการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข็มแข็ง กับหน่วยงานในทุกระดับ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจับันยังน่าเป็นห่วงใย อยู่นั้น สำนักงานเขตบางเขน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50120100/50120100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน 2.เพื่อเพิ่มช่องทางให้ภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขน กทม.

เป้าหมายของโครงการ

1.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนได้รับการพัฒนา 2.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน ภาคปราชน เอกชน และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่เขตบางเขนได้ทำกิจกรรมร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางเขน กทม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

9/29/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน โดยมีอาสาสมัครกรุงมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขน เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 246 คน จากบัญชียอดอาสายาเสพติดทั้งหมด 377 คน คิดเป็น 246X100 377 เท่ากับ 65.25 คิดเป็นร้อยละ 65.25

** ปัญหาของโครงการ :ดำเนินการล่าช้่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการล่าช้่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเฝ่้าระวังภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตบางเขน มีผู้เข้ารับการอบรม 337 คน สรุปรายงานผลการอบรมให้ผู้อำนวยการเขตบางเขนทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-30)

10.00

2020-7-30 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้หน่วยงานคืนงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-29)

10.00

29/06/2563 : ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมเนื่องจากคืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-30)

10.00

30/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...คืนงบประมาณในการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :คืนงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :คืนงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบกับกิจกรรมของสำนักงานเขต สำนักอนามัยมีหนังสือมายังหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้ยกเลิกการดำเนินกิจกรรม/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ส่งผลกระทบกับกิจกรรมของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดเลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเขตบางเขน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักอนามัย เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-29)

20.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าการวางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดเตรียมสถานที่/เอกสาร การอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:อบรมกลุ่มเป้าหมาย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหารเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3698

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3698

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0924

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธศาสตร์) 4.ร้อยละของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางเขนที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60 : 60.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 60 : 65.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 60)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
65.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **