รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัด 15 (ตัวชี้วัดเจรจา 7) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละของความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี : 5013-0902

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนตั้งแต่ 1 ต.ค.-20 ธ.ค.62 ดังนี้ 1.สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 ราย 2.สำรวจรายการอาคารชุด จำนวน 10,272 ราย 3.ประกาศรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน 9,278 ราย 4.ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 1,998 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 มี.ค.63 ดังนี้ -.สำรวจข้อมูลที่ดิน(แปลง) จำนวน 60,938 แปลง สำรวจแล้ว 60,938 แปลง -จัดเก็บข้อมูลที่ดินในระบบ 39,610 แปลง คิดเป็นร้อยละ 60 ของการสำรวจข้อมูลที่ดิน -สำรวจบ้าน(หลัง จำนวน 50,452 หลัง สำรวจแล้ว 50,452 หลัง -จัดเก็บข้อมูลบ้านในระบบ จำนวน 30,273 หลังคิดเป็นร้อยละ 60 ของการสำรวจจำนวนบ้าน -สำรวจอาคารชุด(ห้อง) สำรวจแล้ว 10,272 ห้อง -จัดเก็บข้อมูลอาคารชุดในระบบ 9,278 ห้อง คิดเป็น 90.32 ของการสำรวจอาคารชุด หมายเหตุ เนื่องจากส่วนกลางได้มีการขยายกำหนดระยะเวลาการแจ้งประเมินภาษีจาก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2563 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0808.3/ว7475 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

--ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 มิ.ย.63 ดังนี้ 1.สำรวจข้อมูลที่ดิน(แปลง) จำนวน 61,662 แปลง สำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 จัดเก็บข้อมูลที่ดินในระบบ 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของการสำรวจข้อมูลที่ดิน 2.สำรวจบ้าน(หลัง จำนวน 51,694 หลัง สำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 -จัดเก็บข้อมูลบ้านในระบบ จำนวน 25,142 หลังคิดเป็นร้อยละ 48.64 ของการสำรวจจำนวนบ้าน 3.แจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ จำนวน 39,530 ราย 4.สำรวจอาคารชุด(ห้อง) สำรวจแล้ว 9,278 ห้อง -จัดเก็บข้อมูลอาคารชุดในระบบ 9,278 ห้อง คิดเป็น 100 ของการสำรวจอาคารชุด แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ จำนวน 9,278 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หมายเหตุ เนื่องจากส่วนกลางได้มีการขยายกำหนดเวลาการแจ้งประเมินภาษีจากภายในเดือนมิถุนายน 2563 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุดสำนักการคลัง ที่ กท 1302/2938 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี ความหมาย : กรุงเทพมหานครสามารถแจ้งการประเมินภาษีแก่ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ทุกราย นิยาม : ผู้ที่ต้องเสียภาษี หมายถึง ผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 ที่ปรากฏจากผลการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของสำนักงานเขต 2. ร้อยละของการบังคับภาษี ความหมาย กรุงเทพมหานครสามารถดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 ครบถ้วน ตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดทุกราย นิยาม: ลูกหนี้ภาษี หมายถึง ลูกหนี้ที่ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี 2563 การบังคับภาษี หมายถึง การดำเนินการตามกระบวนการบังคับภาษีที่กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกำหนด ตามที่สำนักการคลังเวียนแจ้งโดยครบถ้วน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1.ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีที่ได้รับการแจ้งประเมินภาษีของสำนักงานเขต หาร จำนวนรายของผู้ที่ต้องเสียภาษีทั้งหมดของสำนักงานเขต คูณ 100 2. ร้อยละของการบังคับภาษี วิธีการคำนวณ : จำนวนรายของลูกหนี้ภาษีของสำนักงานเขตที่ดำเนินการบังคับภาษีครบถ้วน หาร จำนวนรายของลูกหนี้ของภาษีของสำนักงานเขต คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การรายงานผู้อำนวยการกองรายได้ทราบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด