ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี : 50130000-3515

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางปรียา มาสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างเขตมีนบุรีเป็นเขตการปกครองหนึ่งของกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งเขตมีนบุรีมีพื้นที่ประมาณ 63.645 ตร.กม. มีข้อมูลแปลงที่ดิน 65,536 แปลง จำนวนบ้านตามทะเบียนราษฎร์ ประมาณ 60,800 หลัง โดยข้อมูลดังกล่าวต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อเจ้าของกรรมสิทธิที่ดินและสิ่งปลุกสร้างเพื่อใช้ใชการประเมินภาษีให้สามรถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563

50130500/50130500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้มีข้อมุลที่ดินและสิ่งปลุกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตมีนบุรี ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 2.เพื่อนพข้อมูลที่ได้มาใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเขตมีนบุรี อย่างถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ 3.เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างถูกต้อง ครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

1.สามารถจัดเก็บฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เขตมีนบุรีได้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 2.สามารถนำขัอมูลมาใช้จัดเก้บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 3.สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเร่งรัด ติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562- 25ก.ย.2563 ดังนี้ 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน 42,697 แปลง คิดเป็นร้อยละ 69.24 ของรายการที่ดินทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 26,521 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนแปลง ที่สำรวจและมีค่าภาษี 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 13,607 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหลัง ที่สำรวจและมีค่าภาษี 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 4,186 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนห้องที่สำรวจและมีค่าภาษี

** ปัญหาของโครงการ : ปัญหาและอุปสรรค - การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีรายละเอียดมาก และมีระยะเวลาในการสำรวจที่จำกัดทำให้อาจได้ข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วน - การจัดเก็บข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำบัญชีรายการและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการใช้งานบ่อยครั้งทำให้การบันทึกข้อมูลซ้ำหลายครั้งและอาจมีข้อผิดพลาดสูง - ข้อมูลที่ได้รับจากกรมที่ดินไม่เป็นปัจจุบันทำให้การส่งข้อมูลถึงผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง เช่น บางรายมีการโอนขายไปแล้วยังเป็นข้อมูลของเจ้าของเดิม หรือที่ดินบางแปลงได้มีการแบ่งแยกโฉนดแล้วแต่ฐานข้อมูลยังเป็นโฉนดที่ดินแปลงเดิม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/08/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562- 28 ส.ค.2563 ดังนี้ 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายการที่ดินทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 26,521 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนแปลง ที่มีค่าภาษี 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -แจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว 36,530 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.11 - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 13,607 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหลัง ที่มีค่าภาษี 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 6,186 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนห้อง ที่มีค่าภาษี หมายเหตุ การแจ้งประะเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแจ้งเฉพาะรายที่มีค่าภาษีเท่านั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-24 ก.ค.2563 ดังนี้ 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายการที่ดินทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 17.615 แปลง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนแปลง ที่มีค่าภาษี 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลัง คิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -แจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว 36,530 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.11 - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 8,789 หลัง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนหลัง ที่มีค่าภาษี 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) จำนวน 4,416 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนห้องที่มีค่าภาษี

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-24)

85.00

24/06/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ต.ค.63 ดังนี้ 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง -สำรวจที่ดินแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลลงระบบแล้ว 40,028 แปลง คิดเป็นร้อยละ 64.92 ของรายการที่ดินทั้งหมด 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง -สำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหทด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 25,142 หลังคิดเป็นร้อยละ 48.64 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3.แจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้เจ้าของทรัพย์สินทราบ จำนวน 39,530 ราย (ประกาศ ตามข้อมูลของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีข้อมูลครบถ้วน) 4.รายการอาคารชุด ทั้งหมด 9,278 ห้อง -สำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาคารชุดทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลรายการห้องชุดในระบบแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็น ร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด 5 แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ร.ด. 4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว 9,278 ห้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/05/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-22 พ.ค.2563 ดังนี้ 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน 32,825 แปลง คิดเป็นร้อยละ 53.23 ของรายการที่ดินทั้งหมด 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง -ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 20,303 หลัง คิดเป็นร้อยละ 39.28 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของอาคารชุดทั้งหมด - ดำเนินการจัดเก็บข้อมูมในระบบแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด - แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ร.ด.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-24)

70.00

24/04/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตมีนบุรี ตั้งแต่ 1 ต.ค.2562-23 เม.ย.2563 ดังนี้ 1.รายการที่ดินทั้งหมด 61,662 แปลง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 61,662 แปลง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการที่ดินทั้งหมด - จัดเก็บข้อมูลลงระบบแล้ว จำนวน 13,340 แปลง คิดเป็นร้อยละ 21.63 ของรายการที่ดินทั้งหมด 2.รายการสิ่งปลูกสร้าง ทั้งหมด 51,694 หลัง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 51,694 หลัง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลในระบบแล้ว 10,319 หลัง คิดเป็นร้อยละ 19.96 ของรายการสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด 3.รายการอาคารชุดทั้งหมด 9,278 ห้อง - ดำเนินการสำรวจแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -จัดเก็บข้อมูลแล้ว 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด -แจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ให้เจ้าของทรัพย์สินทราบแล้ว จำนวน 9,278 ห้อง คิดเป็นร้อยละ100 ของรายการอาคารชุดทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากการบันทึกข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงระบบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลบ่อยครั้ง ทำให้ความก้าวหน้าในการบันทึกข้อมูลลงระบบก้าวหน้าน้อย (เริ่มบันทึกข้อมูลเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 มี.ค.63 ดังนี้ -.สำรวจข้อมูลที่ดิน(แปลง) จำนวน 60,938 แปลง สำรวจแล้ว 60,938 แปลง -จัดเก็บข้อมูลที่ดินในระบบ 39,610 แปลง -สำรวจบ้าน(หลัง จำนวน 50,452 หลัง สำรวจแล้ว 50,452 หลัง -จัดเก็บข้อมูลบ้านในระบบ จำนวน 30,273 หลัง -สำรวจอาคารชุด(ห้อง) สำรวจแล้ว 10,272 ห้อง -จัดเก็บข้อมูลอาคารชุดในระบบ 9,278 ห้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-24)

50.00

24/2/2563 : ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ก.พ.63 ดังนี้ 1.สำรวจข้อมูลอาคารชุดและบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 10,272 ราย 2.สำรวจข้อมูลที่ดินและบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 37,070 ราย 3.สำรวจข้อมูลบ้านและบันทึกข้อมูลในระบบ จำนวน 25,288 ราย

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากส่วนกลางหยุดปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลตั้งแต่ วันที่ 13 ม.ค.63-18 ก.พ.63 ทำให้การบันทึกข้อมูลในระบบ มีความก้าวหน้าน้อย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

2020-1-24 :ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-24 ม.ค.63 ดังนี้ 1.ดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบ อาคารชุด 10,572 ราย 2.ดำเนินการสำรวจข้อมูลบ้านและจัดเก็บข้อมูลในระบบ จำนวน 20,200 ราย 3.ดำเนินการสำรวจข้อมูลแปลงที่ดินและจัดเก็บข้อมูลในระบบ จำนวน 36,570 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-20 ธ.ค.62 ดังนี้ 1.สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 หลัง 2.สำรวจอาคารชุด จำนวน 10,272 ราย 3.ประกาศรายการห้องชุด(ภ.ด.ส.4) จำนวน 9,278 ราย 4.ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน 1,998 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ดำเนินการสำรวจขัอมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-15 พ.ย.62 ดังนี้ 1.สำรวจรายการห้องชุด จำนวน 10,272 ห้อง 2.รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 26,033 ราย 3.ดำเนินการประกาศ ภ.ดส.4 (รายการอาคารชุด) จำนวน 9,278 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ดำเนินการสำรวจข้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่ 1 ต.ค.62-20 ตค.62 ดังนี้ 1.รายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง จำนวน 13,788 หลัง 2.รายการห้องชุด จำนวน 10,272 ห้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและกำหนดแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ส่งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ผู้เสียภาษีทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และอัตราภาษี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:แจ้งการประเมินภาษีและส่งแบบประเมินให้ผู้เสียภาษีทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำบัญชีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษี
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0902

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัด 15 (ตัวชี้วัดเจรจา 7) ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละของความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2. ร้อยละของการบังคับภาษี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **