รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : 5013-0904

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00
100.0000
100 / 100
2
70.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการส่งรายงานการเงินประจำปี 2562 ตามหนังสือ ที่ กท 5208/7542 ลงวันที่ 15 พ.ย.2562 กองบัญชีได้ ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 2.ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายปีงบประมณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563 -รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนปีงบประมาณ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.หน่วยงานบันทึกรายการบัญชีมีความเป็นปัจจุบันและจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท บัญชีแยกประเภท ทุกบัญชี บัญชีย่อย และทะเบียนคุม ได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด 2. หน่วยงนมีกรจัดทำรายงานประจำเดือน ครบถ้วนตามที่คู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครกำหนด และจัดส่งให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 3. หน่วยงานจัดส่งงบการเงินประจำปีเพื่อให้กองบัญชี สำนักการคลัง ตรวจสอบกระทบยอดของรายการทางบัญชีและความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 พฤศจิกายน 2562)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- คะแนนของการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานประจำเดือนมีความเป็นปัจจุบัน + คะแนนของการจัดส่งงบการเงินได้ทันกำหนดเวลาและถูกต้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.จัดเก็บข้อมูลที่ฝ่ายการคลัง 2.การบันทึกรายการบัญชีและการจัดทำงบการเงินของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด