ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนงานการบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ทันและถูกต้องภายในกำหนด : 50130000-3518

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปวีณา ไชยมงคล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการจัดทำงบการเงินของหน่วยงาน เป็นไปตามคู่มือการบัญชีกรุงเทพมหานครได้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด และเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

50130800/50130800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายและระเบียบกำหนด 2.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำงบการเงินของหน่วยงานและงบการเงินในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำงบการเงินและจำปี 2562 ให้ถูกต้องตรงกับกองบัญชี สำนักการคลัง พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ที่ กท 5208/7542 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 และกองบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานงบรับ-จ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/08/2563 : บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน,สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคารประจำปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานงบรับ-จ่าย ประจำปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยเงินฝาก ประจำปีงบประมาณ 2563 - รายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-05-27)

78.00

27/05/2563 บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยเงินฝาากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-22)

75.00

22/04/2563 : อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ 2563,จัดทำรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-24)

70.00

24/3/2563 :ส่งรายงานทางการเงินประจำปี 2562 ที่ กท 5208/7542 ลงวันที่ 15 พย.62 และกองบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชี และการจัดทำรยงานงบรับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-02-26)

65.00

26/2/2563 : บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และสมุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร ปีงบประมาณ2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-28)

60.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท สมุุดบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร จัดทำงบรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2019-12-24)

55.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างการบันทึกบัญชี และการจัดทำรายงานงบับ-จ่าย ปีงบประมาณ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-11-26)

50.00

26/11/2562 : 1.จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลการรรับเงิน-จ่ายเงิน และทรัพย์สินประจำปี 2.ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมสะสม, รายได้,ค่าใช้จ่าย และรยการบัญชีต่าง ๆ ปี 2562 3.จัดทำยงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 4.จัดทำรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-16)

20.00

16/10/2562 : จัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล การรับเงิน-จ่ายเงิน และทรัพย์สินประจำปี ยืนยันยอดลูกหนี้เงินยืมสะสม,รายได้,ค่าใช้จ่าย และรายกรบัญชีต่าง ๆ ปี 2562 ให้ถูกต้องตรงกับกองบัญชี สำนักการคลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3518

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3518

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0904

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
55.00

100 / 100
2
70.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **