รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ : 5013-0913

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
30.00
100.0000
100 / 100
3
30.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำโครงการ 2.ประสานงานโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมดำเนินการโครงการ 3. เตรียมการประชุมคณะทำงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยกเลิกโครงการเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาด ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้ด้วยกิจกรรมตามโครงการเป็นกิจกรรมที่มีการประชุม อบรม รวมกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียน หมายถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตมีนบุรี กิกิจกรรมหมายถึงกิจกรรมการดำเนินการโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ประกอบด้วยการประชุมการจัดอบรม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมคูณ100หารด้วยจำนวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงาน แบบตรวจ รูปถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด