ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ : 50130000-3523

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางน้อมจิต ภูวิชิต

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหตุของการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ จากรายงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ ๑0.๗ ล้านคน เป็นผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 1,200,000 คน และพบว่าผู้สูบบุหรี่มีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชน และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้มีการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในด้านของการจำกัดวิธีการจำหน่าย อายุผู้ซื้อ สถานที่ห้ามจำหน่าย ห้ามโฆษณา และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ โดยกำหนดให้มีเขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ เพื่อลดอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ ประกอบกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได้มีแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 – 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลาย การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องมีการบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดแนวทางการทำงานร่วมกัน และสร้างพื้นที่ต้นแบบของการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ที่เป็นรูปธรรม สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด จึงจัดทำโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ขึ้น โดยให้มีคณะกรรมการอำนวยการเขตปลอดบุหรี่กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขตปลอดบุหรี่ จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขต เพื่อดำเนินการในพื้นที่ และจัดงานเปิดโครงการเขตปลอดบุหรี่นำร่อง ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ของ เด็กและเยาวชน และคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่

50130400/50130400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2..เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 3. เพื่อส่งเสริมกลไกการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบ พ.ศ. 2560 - 2562 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เขตปลอดบุหรี่นำร่อง ดำเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/04/2563 : สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้เนื่องจากกิจกรรมตามโครงการเป็นกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการฯ และการอบรมให้ความรู้เจ้าของสถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวงฯ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : ประชาสัมพันธ์สถานที่สาธารณะตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินกิจกรรมตามโครงการต้องระงับไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-27)

30.00

27/2/2563 : 1. ประสานงานเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการฯ 2. กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯวันที่ 27 มีนาคม 2563 3. จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : 1. เตรียมการเพื่อประชุมคณะทำงานฯ 2. ตรวจแนะนำสถานที่สาธารณะให้จัดสภาพแวดล้อมเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย จำนวน 20 แห่ง 3. ตรวจแนะนำสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 15 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนงานเพื่อเตรียมการประชุมคณะกรรมการฯ เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : 1. ประสานงานส่วนกลางเพื่อจัดเตรียมข้อมูลจัดทำแผนการดำเนินงานปี 2563 2. ประสานหน่วยงานผู้ดูแลสถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : 1. จัดทำโครงการและขออนุมัติ 2. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มั

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3. ประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:4. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม ปลอดบุหรี่ และการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ ยาสูบในพื้นที่ 4.1 จัดทำฐานข้อมูลสถานที่สาธารณะตามประกาศ กระทรวงฯ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 4.2 จัดกิจกรรมให้ความรู้
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:5. ตรวจเยี่ยมสถานที่สาธารณะตามประกาศกระทรวงฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:6. สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3523

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3523

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0913

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **