รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดเจรจา 9 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : 5013-0917

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100.0000
100 / 100
2
80.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนิกิจกรรมตามโครงการ เพื่อปรับปรุงภุมิทัศถนนในพื้นที่เขตมีนบุรี 1. ดำเนินการปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ต้นทองอุไร และต้นทรงบาดาล ให้ดูสวยงามและพื้นที่สีเขียว 2. จัดให้มีที่พักขยะและปรับเปลี่ยนที่พักขยะ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดทิ้งของประชาชน 3. จัดกิจกรรม Bing cleaning Day ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ พัฒนาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง 5. ดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.จัดกิจกรรมการจัดระเบียบ Street Funiture และซ่อมแซมทางเท้า ขีดสีตีเส้นการจราจร ระยะทาง 800 ม. และซ่อมแซมป้ายรถโดยสารประจำทาง จำนวน 1 ป้าย 2.ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ ปรับ ป้ายผิดกฏหมาย 3.ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ ไม่ให้มีการฝ่าฝืนรถจักรยานยนต์ ไม่ให้ขับขี้่และจอดบนทางเท้า 4.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 118 ราย สรุปมีความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 84.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ถนนในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกหมายถึงถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบแตะละเขต จำนวนเขตละ 1 สาย โดยสำนักงานเขตมีนบุรี กำหนดถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมืองที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

คะแนนที่ได้รับนับจาากจำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 5 ร้อยละ 125 ของค่าเป้าหมาย= ร้อยละ 100 ของน้ำหนักคะแนน 1.มีการสรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสสตร์และประเมินผล 2.สำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผลการสำรวจความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่น้อยกว่า 100ชุด/ครั้ง และมีการสำรวจ 2 ครั้ง/ปี ระดับ 4 ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย =ร้อยละ80 ของน้ำหนักคะแนน -มีจำนวนกิจกรรมครบถ้วน 7 กิจกรรม ระดับ 3 ร้อยละ75 ของค่าเป้าหมาย = ร้อยละ60 ของน้ำหนักคะแนน -มีจำนวนกิจกรรมครบถ้วน จำนวน 5-6 กิจกรรม ระดับ 2 ร้อยละ50 ของค่าเป้าหมาย = ร้อยละ40 ของน้ำหนักคะแนน -มีจำนวนกิจกรรมครบถ้วน จำนวน 3-4 กิจกรรม ระดับ 1 ร้อยละ25 ของค่าเป้าหมาย = ร้อยละ20 ของน้ำหนักคะแนน -มีจำนวนกิจกรรมครบถ้วน จำนวน 1-2 กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 2.รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 3.ภาพกิจกรรมก่อน-หลัง ดำเนินการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด