ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย : 50130000-3574

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.อมรรัตน์ บุญท้วม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เพื่อให้เกิดภูมมิทัศน์เมืองที่สะอาด และสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไหล่ถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาครัฐ

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนในพื้นที่ 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพื่อพื้นที่สีเขียว 2.ปรับปรุงภูมมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์ของเขต 3.จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4 ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 5.ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดทางเท้า 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เป้าหมายของโครงการ

-ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/05/2563 : 1.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการครบ 7 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ 2) กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนนเป็นประจำ และจัดทำสัญลักษณ์รูปปลา 3) ปรับเปลี่ยนจุดทิ้งขยะให้เหมาะสม 4) กิจกรรมการกวดขัน จัดเก็บป้ายผิดกฎหมาย 5) กิจกรรมการกวดขัน ตักเตือน การจอด หรือขับขี้รถบนทางเท้า 6) กิจกรรม Big Cleaning Day 7) กิจกรรมซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น เครื่องหมายจราจร 2.สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขตทราบ 3.ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง - สำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 จำนวน 118 ราย ผลความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนค่าเฉลี่ย 4.238 คิดเป็นร้อยละ 84.76 - สำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 จำนวน 124 ราย ผลความพึงพอใจผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับมาก คะแนนค่าเฉลี่ย 4.074 คิดเป็นร้อยละ 81.48 สรุปผลสำรวจทั้ง 2 ครั้ง จำนวน 242 ราย ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนค่าเฉลี่ย 4.074 คิดเป็นร้อยละ 83.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-04-26)

90.00

26/04/2563 : ได้ดำเนินกิจกรรมครบ จำนวน 7 กิจกรรม สำรวจความพึงพอใจครั้งที่1 ออกแบบสอบถามประชาชนที่พักอาศัยและทำงานบริเวณพื้นที่ปรับปรุง และกำลังสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2 จำนวน 124 ฉบับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-25)

80.00

2020-3-25 : 1.กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Funiture และซ่อมแซมทางเท้า ขีดสีตีเส้นการจราจร ระยะทาง 800 ม. และซ่อมแซมป้ายรถโดยสารประจำทาง จำนวน 1 ป้าย 2.ได้ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน เครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวน 118 ราย สรุปมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ระดับ 4.238 คิดเป็น 84.76

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและเกาะกลางถนนในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 2.ล้างทางเท้า ผิวจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้ามในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะทาง 3600 เมตร 3. ตั้งจุดกวดขันจับปรับผู้ขับขี่บนทางเท้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายเทศกิจ กวดขันการฝ่าฝืนการขับขี่รถจักรยายนต์บนทางเท้า - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและสะพานลอยคนข้าม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : - 1.จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ดังนี้ สำนักงานการนิคม,ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ ,บริษัทวังไทยอุตสาหกรรมอาหาร, สถานีดับเพลิงบางชัน , บริษัท เฮลท์เทรดดิ้งจำกัด ,บ.ยูเนี่ยนพลาสติก, บริษัทเพรสซิเดนซ์เบเกอร์, บริษัทพระนครฮอนด้าจำกัด,ร.พ.เสรีรักษ์, ชุมชนรามอินทราเนรมิต และชุมชนเคหะบางชัน - 2.กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50ต้น ต้นทองอุไร และต้นทรงบาดาล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกำหนดกิจกรรม Big cleaning day

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3574

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3574

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0917

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเจรจา 9 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **