ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเสรีไทย : 50130000-3574

สำนักงานเขตมีนบุรี

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

น.ส.อมรรัตน์ บุญท้วม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่เพื่อให้เกิดภูมมิทัศน์เมืองที่สะอาด และสวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางไหล่ถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและสวยงาม โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาครัฐ

50130600/50130600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงถนนในพื้นที่ 1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพื่อพื้นที่สีเขียว 2.ปรับปรุงภูมมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์ของเขต 3.จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้สอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4 ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 5.ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อมิให้มีการฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดทางเท้า 6.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เป้าหมายของโครงการ

-ถนนเสรีไทย ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชันถึงแยกมีนบุรี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางและเกาะกลางถนนในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2563 2.ล้างทางเท้า ผิวจราจร ป้ายรถโดยสารประจำทาง สะพานลอยคนข้ามในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะทาง 3600 เมตร 3. ตั้งจุดกวดขันจับปรับผู้ขับขี่บนทางเท้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-27)

25.00

27/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมร่วมกับฝ่ายเทศกิจ กวดขันการฝ่าฝืนการขับขี่รถจักรยายนต์บนทางเท้า - ล้างทำความสะอาดทางเท้าและสะพานลอยคนข้าม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : - 1.จัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY ร่วมกับ สำนักงานการนิคม,ร.ร.วัดบำเพ็ญเหนือ ,บริษัทวังไทยอุตสาหกรรมอาหาร, สถานีดับเพลิงบางชัน , บริษัท เฮลท์เทรดดิ้งจำกัด ,บ.ยูเนี่ยนพลาสติก, บริษัทเพรสซิเดนซ์เบเกอร์, บริษัทพระนครฮอนด้าจำกัด,ร.พ.เสรีรักษ์, ชุมชนรามอินทราเนรมิต และชุมชนเคหะบางชัน - 2.กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50ต้น ต้นทองอุไร และต้นทรงบาดาล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานกำหนดกิจกรรม Big cleaning day

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินกิจกรรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน
:80%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผู้บริหารเขตทราบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3574

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3574

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0917

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเจรจา 9 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **