รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 4 (ตัวชี้วัดเจรจา 3) เพิ่มประสิทธภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม : 5013-0921

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย/จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด 2. จัดทำโครงการ/ขออุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการฯ 3. ติดตั้งตู้เขียว/ทำสมุดลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่และลงรายงานเหตุการณ์ขณะตรวจประจำจุดตรวจฯ 4. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด 7. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด 8. ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อร่วมดำเนินการตรวจตราบริเวณจุดเสี่ยง 9. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกสิ้นเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. จุดเสี่ยงภัย หมายถึง : จุดที่กรุงเทพมหานครสำรวจว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ร่วมกับจุดที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลสำรวจ) จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน 2. การแก้ไขจุดเสี่ยงภัย หมายถึง : การปรับ การแก้ไขหรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อม เช่น การดูแลตั้ดแต่งต้นไม้ การติดตั้งไฟฟ้าส่งสว่าง การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง ครบทุกรายการตามสภาพพื้นที่ 3. การเฝ้าระวังและตรวจตรา หมายถึง : สำนักเทศกิจแลัสำนักงานเขต มีการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยจากอาชญากรรม ความปลอดภัยทางถนน ในพื้นที่เขตมีนบุรี ดังนี้ 3.1 จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (cctv) 3.2 จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อม ด้วยการตัดแต่งต้นไม้ที่รกทึบ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง 3.3 ดำเนินการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม และความปลอดภัยทางถนนและบนทางเท้า

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจัดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัย X 100 หาร ความสำเร็จของการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยร่วมกับการเฝ้าระวังและตรวจตราจุดเสี่ยงภัยตามแผน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มีการรายงานผลการดำเนินการให้ผู้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด