ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม : 50130000-3533

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอภิลักษณ์ สมตัว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดล่อแหลม จุดเสี่ยง ทำให้ผู้กระทำผิดสามารถลงมือก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย เช่น พื้นที่รกร้าง พื้นที่เปลี่ยว อาคารโกดังของเอกชนที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง พื้นที่ใต้สะพานลอย หรือบริเวณป้ายรถประจำทางที่แสงไฟฟ้าส่องสว่างไม่ทั่วถึง

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยจากอาชญากรรม และให้ประชาชนระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองและผู้อื่น 3. เพื่อเป็นการป้องปรามการก่ออาชญากรรม และแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เขตมีนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

1. เฝ้าระวังและตรวจตราไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นในบริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตมีนบุรี โดยตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน/จุด ได้แก่ 1. บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 มีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ 2. บริเวณปากซอยรามอินทรา 117 ถนนรามอินทรา 3. บริเวณปากซอยเสรีไทย 60 ถนนเสรีไทย 4. บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน ถนนราษฎร์อุทิศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด เหตุการณ์ขณะตรวจปกติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง cctv และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจไฟฟ้าใช้การได้ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจใช้การได้ปกติ 6. ฝ่ายเทศกิจได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน ตามหนังสือสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 5209/5398 ลว 11 กันยายน 2563 7. สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-20)

95.00

20/08/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด เหตุการณ์ขณะตรวจปกติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง cctv และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจไฟฟ้าใช้การได้ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจใช้การได้ปกติ 6. ฝ่ายเทศกิจได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน ตามหนังสือสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 5209/4859 ลว 17 สิงหาคม 2563 7. สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-23)

90.00

23/07/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด เหตุการณ์ขณะตรวจปกติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง cctv และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจไฟฟ้าใช้การได้ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจใช้การได้ปกติ 6. ฝ่ายเทศกิจได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน ตามหนังสือสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 5209/4241 ลว 14 ก.ค..63 7. สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/06/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด เหตุการณ์ขณะตรวจปกติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง cctv และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจไฟฟ้าใช้การได้ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจใช้การได้ปกติ 6. ฝ่ายเทศกิจได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน ตามหนังสือสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 5209/3872 ลว 21 มิ.ย.63 7. สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/05/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด เหตุการณ์ขณะตรวจปกติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง cctv และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจไฟฟ้าใช้การได้ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจใช้การได้ปกติ 6. ฝ่ายเทศกิจได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 7. สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-22)

60.00

1. จัดเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานตรวจจุดเสี่ยงที่กำหนด และรายงานสถานการณ์ลงในสมุดตรวจประจำจุด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด เหตุการณ์ขณะตรวจปกติ 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ทำความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ เป็นต้น และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง cctv และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบทุกเดือน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจร่วมกันออกตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ วันละ 1 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจไฟฟ้าใช้การได้ปกติ 5. เจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยง วันละ 2 ครั้ง ต่อจุด ผลการตรวจใช้การได้ปกติ 6. ฝ่ายเทศกิจได้ทำหนังสือประสาน สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 7. สน.มีนบุรี รายงานผลการเกิดอาชญากรรมบริเวณจุดเสี่ยงภัย เป็นประจำทุกเดือน 8. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-22)

50.00

22/3/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ ในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด และบันทึกเหตุการณ์ในขณะตรวจ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจในสมุดประจำจุดตรวจตู้เขียวทุกครั้งที่ตรวจ 2. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รายงานผลการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงให้ฝ่ายเทศกิจทราบ เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน) 3. ฝ่ายโยธา รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ ให้ฝ่ายเทศกิจทราบ ผลการตรวจสอบใช้การได้ปกติ (ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน) 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด ผลการตรวจสอบกล้องใช้งานได้ปกติ 5. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อขอทราบผลคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงภัย ตามหนังสือที่ กท 5209/1962 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบภายในกำหนดทุกเดือน (ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ ในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด และบันทึกเหตุการณ์ในขณะตรวจ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจในสมุดประจำจุดตรวจตู้เขียวทุกครั้งที่ตรวจ 2. ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รายงานผลการปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่เสี่ยงให้ฝ่ายเทศกิจทราบ เป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน) 3. ฝ่ายโยธา รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ ให้ฝ่ายเทศกิจทราบ ผลการตรวจสอบใช้การได้ปกติ (ภายในวันที่ 2 ของทุกเดือน) 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด ผลการตรวจสอบกล้องใช้งานได้ปกติ 5. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อขอทราบผลคดีอาชญากรรมและอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงภัย ตามหนังสือที่ กท 5209/1179 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบภายในกำหนดทุกเดือน (ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ ในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ตัดแต่งต้นไม้/เก็บกวาดทำความสะอาด 3. ประสานฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด 5. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-22)

24.00

22/12/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ ในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้/เก้บกวาดทำความสะอาด 3. ประสานฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงวันละ 2 ครั้ง/จุด 5. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจจุดเสี่ยงฯ ในพื้นที่เขต วันละ 3 ครั้ง/จุด 2. ประสานฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณจุดเสี่ยงฯ โดยการตัดแต่งต้นไม้/ทำความสะอาด 3. ประสานฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงฯ 4. เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยงฯ วันละ 2 ครั้ง/จุด 5. จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพื่อร่วมดำเนินการบริเวณจุดเสี่ยงฯ 6. รายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-21)

10.00

21/10/2562 : 1. สำรวจพื้นที่เสี่ยง/จัดทำบัญชี จำนวน 6 จุด ได้แก่ 1.1 บริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แยกบาแลกีเวะห์ ถนนราษฎร์อุทิศ 1.2 ซอยสุวินทวงศ์ 13 แยก20,21 ถนนสุวินทวงศ์ 1.3 ซอยร่มเกล้า 15 ถนนร่มเกล้า 1.4 ปากซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง 1.5 ป้ายรถประจำทางใกล้ปั้มน้ำมันเชลล์ ถนนรามอินทรา 1.6 บริเวณแยกพิมานมีน ซอยรามอินทรา 117 1.7 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 มีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ 2. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานตามโครงการ 4. ติดตั้งตู้เขียวประจำจุด/ทำสมุดรายงานสถานการณ์ประจำจุด 5. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราและรายงานสถานการณ์พร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจประจำจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เสี่ยง/ จัดทำบัญชี
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมาย หน้าที่การปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำสมุดลงลายมือชื่อและติดตั้งตู้เขียว
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้รายงานผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยง (ตู้เขียว) และรายงานสถานการณ์ ขณะตรวจพร้อมลงลายมือชื่อในสมุดตรวจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ฝ่ายโยธา ตรวจสอบไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณจุดเสี่ยงภัย และรายงานผลให้ฝ่ายเทศกิจทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ฝ่ายรักษา ดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการเขต และสำนักเทศกิจทราบทุกเดือน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3533

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3533

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0921

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4 (ตัวชี้วัดเจรจา 3) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **