รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5013-0927

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.3720

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.33
100.0000
100 / 100
3
4.33
0.0000
0 / 0
4
4.37
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.คณะผู้ตรวจราชการฯ รับผิดชอบ โดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจและสถาบันได้ประชุมแนวทางการสำรวจและแบบสำรวจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 2.เตรียมสำรวจรอบที่ 1 ในเดือนมกราคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการตรวจประเมินโดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 และวันที่ 8 มกราคม 2563 โดยสรุปผลการสำรวจได้รับคะแนนความพึงพอใจ 4.327

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการตรวจประเมินโดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการตรวจประเมินโดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดำเนินการสำรวจฯซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้วจำนวน 2 ครั้ง สรุปผลสำรวจดังนี้ -ผลสำรวจครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.327 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 4.417 - สรุปค่าคะแนนเฉลี่ย ได้คะแนน .4.372

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ตามที่ผตร.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ผลสำรวจความพึงพอใจฯครั้งที่ 1 รวมกับครั้งที่ 2 หารด้วยจำนวนครั้งของการสำรวจความพึงใจ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-จัดเก้บข้อมูลที่ฝ่ายปกครองและที่กองงานผู้ตรวจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด