ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจความพึงพอใจ : 50130000-3512

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเพ็ญศรี พุทธศานติบัณฑิต

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการขอหน่วยงาน การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากสำนักงานเขต 2. เพื่อนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

การสำรวจความพึงพอใจประชาชนที่มารับบริการสำนักงานเขตมีนบุรี จำนวน 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยผลสำรวจครั้งที่ 2 ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.417 สรุปผล ความพึงพอใจ 2 ครั้ง เฉลี่ยได้คะแนน 4.372

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบ โดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่ง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอผลสำรวจ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/06/2563 : กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบ โดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอผลสำรวจ ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/05/2563 : กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบ โดยจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-29)

75.00

29/4/2563 : กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบการประเมิน โดยสำนักงานเขตการดำเนินการดังนี้ 1.ผู้บริหารเขตมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารให้แจ้งข้าราชการและลูกจ้างให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุดเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 2.ได้นำผลสำรวจครั้งที่ 1 หัวข้อที่มีคะแนนน้อย 2 ลำดับไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-23)

70.00

23/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการรับผิดชอบตรวจประเมินและได้เลือกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสรุปผลการสำรวจได้รับคะแนนความพึงพอใจ 4.327

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : 1.กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบ ซึ่งจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอผลสำรวจครั้งที่ 1 2.ผู้บริหารเขตมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารเขตและประชุมข้าราชการและลูกจ้างให้ความสำคัญในการให้บริการประชาชนให้ดีที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-27)

50.00

27/1/2563 :กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบ ซึ่งจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 และวันที่ 8 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : กองงานผู้ตรวจรับผิดชอบ ซึ่งจ้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจและสถาบันได้ประชุมแนวทางการสำรวจและแบบสำรวจ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบการตรวจประเมินและผู้ตรวจราชการประชุมชี้แจงการสำรวจความพึงพอใจเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความพึงพอใจ ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจกองงาน ผู้ตรวจราชการรับผิดชอบการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0927

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.37

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.33

100 / 100
3
4.33

0 / 0
4
4.37

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **