รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5013-0928

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ประชุมทบทวนข้อมูลที่มีในปัจจุบันของแต่ละฝ่ายที่จะนำมาพัฒนาฐานข้อมูล 2.นำข้อมูลแต่ละฝ่ายมาพิจารณาความสำคัญและคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการซึ่งได้แก่ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำเป็นตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 2..ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ในเดือนพฤษภาคม 2563 และ นำเข้าข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1.ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก้บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ 2.ฐานข้อมูล (Data file)หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟ้มข้อมูล(Data file) 3.ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมุล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล((Data file) โดยนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัมนาฐานข้อมุลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินจากขั้นตอนการดำเนินการ ทั้งหมด 5 ขั้นตอน - ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนสถานะข้อมุลที่จำเป้นต่อการพัฒนาฐานข้อมุูล หรือฐานข้อมุลที่มีอยู่ - ขั้นตอนที่ 2 นำข้อมูลตามภารกิจหลักมาจัดลำดับความสำคัญและเลือกภารกิจ มาดำเนินการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล - ขั้นตอนที่ 3 นำข้อมูลที่ผ่านการพิจารณาจากสยป.มาจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล และส่งให้สยป.ภายในเดือนมกราคม 2563 - ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล สามารถเชื่อมโยงการรบบสารสนเทศกทม.ที่สยป.กำหนด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 - ขั้นตอนที่ 5 นำเข้าข้อมูลในฐานข้อมุลตามขั้นตอนที่ 4 โดยนำเข้าครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2563 กณฑ์การให้คะแนน ความสำเร็จของ ผลการดำเนินการ คะแนนที่ได้รับ ขั้นตอนที่ 1 10 ขั้นตอนที่ 2 10 ขั้นตอนที่ 3 20 ขั้นตอนที่ 4 20 ขั้นตอนที่ 5 40 วิธีคำนวณ คะแนนรวม = ขั้นตอนที่ 1 +ขั้นตอนที่ 2+ขั้นตอนที่ 3 +ขั้นตอนที่ 4 +ขั้นตอนที่ 5

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บการดำเนินการตามขั้นตอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด