ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาฐานข้อมูล : 50130000-3538

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรณัฐ จงสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการให้บริการภาครัฐมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศต้องมีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย ดำงนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมุลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.รวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.พัฒนาฐานข้อมุลที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกันยายน 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการชักลากขยะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-27)

95.00

27/08/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการชักลากขยะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย ข้อมูลผู้ใช้บริการบ้านหนังสือ ลานกีฬา โครงการชักลากขยะ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/06/2563 : นำเข้าข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-22)

80.00

22/05/2563 : 1.ดำเนินการประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลแต่ละฝ่าย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง และให้แต่ละฝ่ายจัดทำแบบรายงานกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด 2.ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูลตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวน 9 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : รอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-26)

60.00

26/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 1.ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงพื้นที่ในปัจจุบัน 2.จัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงาน 3.จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) รายละเอียดขอบเขตของข้อมูล 2) กำหนดแหล่งข้อมูล 3) ออกแบบการจัดเก็บข้อมูล 4) กำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บ 5) จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน 4.เตรียมจัดส่งข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 :สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเลื่อนการส่งข้อมูลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : จัดทำสรุปข้อมุลรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อมูลซึ่งมติที่ประชุมเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการ 1 ฐานข้อมูลคือ ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : จัดทำโครงการและประชุมทบทวนภารกิจที่จะใช้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมุููล ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาจำนวน 5 ฐานข้อมูลดังนี้ 1.ข้อมูลสถานประกอบการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 2.ข้อมูลสถิติการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 3.ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 4.ข้อมูลสถานที่ตั้งประเภทโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี 5.ข้อมุลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรห้สประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมทบทวนภารกิจที่จะนำมาจัดทำฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำข้อมุลที่ได้จากการทบทวนนำมาคัดเลือกดำเนินการจัดทำฐานข้อมุล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:นำภารกิจที่เลือกมาจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงระบบสารสนเทศกทม.
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำฐานข้อมูลที่พัฒนาได้เข้าระบบสารสนเทศกทม.ครั้งแรก
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3538

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3538

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0928

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **