ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาฐานข้อมูล : 50130000-3538

สำนักงานเขตมีนบุรี

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวอรณัฐ จงสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการให้บริการภาครัฐมุ่งเน้นให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศต้องมีการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย ดำงนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมุลให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

50130100/50130100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.รวบรวมฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 2.พัฒนาฐานข้อมุลที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาฐานข้อมูลจำนวน 1 ฐานข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 :สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานแจ้งเลื่อนการส่งข้อมูลเป้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-27)

40.00

27/12/2562 : จัดทำสรุปข้อมุลรายงานสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลในเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : ดำเนินการคัดเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ซึ่งมีจำนวน 5 ข้อมูลซึ่งมติที่ประชุมเลือกข้อมูลที่จะดำเนินการ 1 ฐานข้อมูลคือ ข้อมูลสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : จัดทำโครงการและประชุมทบทวนภารกิจที่จะใช้ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมุููล ซึ่งมีข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาจำนวน 5 ฐานข้อมูลดังนี้ 1.ข้อมูลสถานประกอบการตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 2.ข้อมูลสถิติการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี 3.ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 4.ข้อมูลสถานที่ตั้งประเภทโรงงานในพื้นที่เขตมีนบุรี 5.ข้อมุลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรห้สประจำบ้าน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมทบทวนภารกิจที่จะนำมาจัดทำฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นำข้อมุลที่ได้จากการทบทวนนำมาคัดเลือกดำเนินการจัดทำฐานข้อมุล
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:นำภารกิจที่เลือกมาจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลเสนอสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงระบบสารสนเทศกทม.
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:นำฐานข้อมูลที่พัฒนาได้เข้าระบบสารสนเทศกทม.ครั้งแรก
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผู้บริหารเขตทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3538

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3538

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0928

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **