รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด : 5013-0931

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 189.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
51.56
100.0000
100 / 100
2
89.55
100.0000
100 / 100
3
189.56
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ดำเนินการจัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าส่งสำนักการโยธา 2.กำหนดเป้าหมายการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 150 ดวง 3.ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62 รายการซ่อมแซม จำนวน 232 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน ม.ค. - มี.ค. 63 รายการซ่อมแซม จำนวน 403 ดวง(กำหนดเป้าหมายการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 150 ดวงและซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 300 ดวง)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าตั้งแต่เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 การไฟฟ้าไม่แจ้งติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้า เดือน เม.ย. - มิ.ย. 63 รายการซ่อมแซม จำนวน 218 ดวง(กำหนดเป้าหมายการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 150 ดวงและซ่อมแซมไฟฟ้า จำนวน 300 ดวง) 2.ตั้งแต่เดือน ต.ค. - มิ.ย.63 ไม่มีการติดตั้งไฟฟ้า มีรายการซ่อมแซม จำนวน 853 ดวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

--นิยาม พื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายหมายถึง ถนน ตรอก ซอย หรือพื้นที่/อาคารรกร้าง ว่างเปล่าที่เสี่ยงหรือล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม การกระทำผิดกฎหมาย หรือเหตุการณ์/การกระทำใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานเขตจะต้องสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยฯในพื้นที่รับผิดชอบ ระบุสภาพปัญหาและจัดทำแผนดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามจำนวนดวงที่ได้ตกลงกันภายในกลุ่มเขตและกับสำนักการโยธา คำนิยาม ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด หมายถึงความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตราย ตามแผนที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯ เท่ากับจำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างฯหรือที่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการฯในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนดคูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนดวงไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมในพื้นที่เสี่ยง จำนวนดวงไฟที่มีการติดตั้ง/ซ่อมแซม/แจ้งหน่วยงาน x 100 จำนวนดวงไฟทั้งหมดที่อยู่ในแผนที่ต้องดำเนินการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.เก็บข้อมูลที่ฝ่ายโยธา 2.รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด