ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัย : 50130000-3560

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางอรษา วราเกษม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยในพื้นที่เขตมีนบุรี ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พักอาศัยและเกษตรกรรม มีประชาชนอาศัยอยู่ไม่หนาแน่น การเดินทางของประชาชนในเวลากลางคืนอาจไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากถนน ตรอก ซอย ที่ใช้สัญจรมีไฟฟ้าแสงสว่างไม่ทั่วถึง ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย และจุดเสี่ยงภัย ตามยุทธศาสตร์พัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ตัวชี้วัด การสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายและจัดทำแผนติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงในความรับผิดชอบของเขตมีนบุรี

50130300/50130300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ตรอก ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึง และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุดเสี่ยง เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร และลดพื้นที่เสี่ยงภัยในเวลากลางคืน โดยสำรวจถนน ตรอก ซอย ให้มีแสงสว่างทั่วถึง และซ่อมแซมไฟฟ้าที่ดับชำรุด ให้ประชาชนได้รับความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงสามารถลดปัญหาอาชญากรรมและลดจุ

เป้าหมายของโครงการ

มุ่งเน้นการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเพิ่มเติมในจุดที่สว่างไม่เพียงพอ และพื้นที่เสี่ยงภัย 20,000 ดวง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-26)

70.00

26/08/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน 156 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/07/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน 101 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/06/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน 51 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-25)

45.00

25/05/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน 63 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-24)

40.00

24/04/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน 104 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง จำนวน 130 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-25)

30.00

25/2/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 115 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม เดือนธันวาคม จำนวน 158 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม เดือนธันวาคม จำนวน 144 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : การไฟฟ้าไม่ได้แจ้งติดตั้ง ซ่อมแซม เดือนพฤศจิกายน จำนวน 88 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : ดำเนินการจัดทำแผนติดตั้งไฟฟ้าและได้จัดส่งแผนการติดตั้งไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายติดตั้งจำนวน 150 ดวง เป้าหมายซ่อมแซม จำนวน 300 ดวง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจและจัดทำเอกสารเพื่อแจ้งการไฟฟ้า
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ติดตามผลการจัดซ่อมและติดตั้ง
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0931

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตามแผนที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 189.5600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
51.56

100 / 100
2
89.55

100 / 100
3
189.56

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **