รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น : 5013-0933

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เสนอขออนุมัติงบประมาณ - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - คัดเลือกและเสนอภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563 สาขาศิลปกรรม (ด้านดนตรี นาฏศิลป์) ได้แก่ ศิลปะการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบองตามแบบชาวมุสลิม ศิษย์ ซ.สุวรรณ โดย กลุ่มศิษย์ ซ.สุวรรณ - อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - คัดเลือกและเสนอภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563 สาขาศิลปกรรม (ด้านดนตรี นาฏศิลป์) ได้แก่ ศิลปะการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบองตามแบบชาวมุสลิม ศิษย์ ซ.สุวรรณ โดย กลุ่มศิษย์ ซ.สุวรรณ - จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เล่มภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตมีนบุรีเรียบร้อยแล้ว - ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ของประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรี ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และถ่ายทอดสู่บุคคลรุ่นต่อๆ ไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีการสะสมภูมิปัญญาเพิ่มขึ้น

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-จัดเก็บข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด