ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50130000-3542

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพัชรา ยอดทองดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ภูมิปัญญาผู้สูงอายุถือเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์สืบทอดให้ลูกหลาน เพราะถือเป็นมรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เนื่องจากผู้สูงอายุมีคุณค่า และมีศักยภาพ สมควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีส่วนร่วมเป็นประโยชน์ต่อสังคม และควรได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความภาคภูมิใจและดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม 2. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในพื้นที่เขต 3. เพื่อเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุที่ได้รับการเชิดชูเกียรติในเขตมีนบุรี ประจำปี 2563 โดยจัดนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตมีนบุรี จำนวน 1 ภูมิปัญญา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-25)

100.00

25/05/2563 : - จัดทำเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เล่มภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตมีนบุรีเรียบร้อยแล้ว - ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-25)

55.00

25/04/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารคประชาสัมพันธ์เล่มภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตมีนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-24)

55.00

24/3/2563 : - จัดซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - คัดเลือกและเสนอภูมิปัญญาผู้สูงอายุประจำปี 2563 สาขาศิลปกรรม (ด้านดนตรี นาฏศิลป์) ได้แก่ ศิลปะการต่อสู้ด้วยกระบี่กระบองตามแบบชาวมุสลิม ศิษย์ ซ.สุวรรณ โดย กลุ่มศิษย์ ซ.สุวรรณ - อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-28)

25.00

28/2/2563 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุประกอบการดำเนินการ - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์และรับสมัครเพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ - ประสานงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-27)

15.00

27/1/2563 : - อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด - อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดรูปแบบกิจกรรม - ประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ - อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์เพื่อสรรหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-25)

5.00

25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-26)

5.00

26/10/2562 : - อยู่ระหว่างเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:- กำหนดรูปแบบกิจกรรม และประชาสัมพันธ์โครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:- ประสานงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:- พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสมเผยแพร่
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเผยแพร่
:10%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:- ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือก
:40%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3542

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3542

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0933

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 1

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

0 / 0
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **