รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี : 5013-0935

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ราย 2. นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด 2.1 นำประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กและเยาวชน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 3. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี 3.1 จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทนตำแหน่งที่หมดวาระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี หมายถึง การรวมกลุ่มของเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-25 ปี ในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งได้ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนเขต และได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต มีคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตซึ่งมาจากการแต่งตั้งของผู้อำนวยการเขต - การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน การลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเยาวชนในชุมชนและหน่วยงานทั่วไป การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเยาวชนเขตมีนบุรี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.เก็บข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.รายงานผลการดำเนินงานสำนักวัฒนธรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด