รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี : 5013-0935

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
0.0000
0 / 0
4
8.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ราย 2. นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด 2.1 นำประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กและเยาวชน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 3. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี 3.1 จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทนตำแหน่งที่หมดวาระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ราย 2. นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด 2.1 นำประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กและเยาวชน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 3. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี 3.1 จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทนตำแหน่งที่หมดวาระ 3.2 จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 ก.พ. 63 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 4. กิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี 4.1 วันที่ 15 มี.ค. 63 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นทองอุไร 30 ต้น ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) ณ บริเวณข้างมัสยิดอัลบุ๊ซรอ ซ.สุวินทวงศ์ 28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1. แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ราย 2. นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด 2.1 นำประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กและเยาวชน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 3. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี 3.1 จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทนตำแหน่งที่หมดวาระ 3.2 จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 ก.พ. 63 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 3.3 จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับชมรม To Be Number One ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) และชมรม To Be Number One ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้า ในวันที่ 11 มิ.ย. 63 เพื่อแจ้งกำหนดการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนกรุงเทพมหานคร และแนะนำวางแผนการดำเนินงานของชมรม 4. กิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี 4.1 วันที่ 15 มี.ค. 63 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นทองอุไร 30 ต้น ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) ณ บริเวณข้างมัสยิดอัลบุ๊ซรอ ซ.สุวินทวงศ์ 28

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ราย 2. นำคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด 2.1 นำประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กและเยาวชน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น (ดินแดง) 2.2 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ Teen) ในวันที่ 22 ส.ค. 63 2.3 นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ถนนเด็กเดิน) ในวันที่ 19 ก.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 3. การประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรี จำนวน 5 ครั้ง 3.1 จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทนตำแหน่งที่หมดวาระ 3.2 จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 ก.พ. 63 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน 3.3 จัดการประชุมสภาเด็กและเยาวชนฯ ร่วมกับชมรม To Be Number One ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) และชมรม To Be Number One ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้า ในวันที่ 11 มิ.ย. 63 เพื่อแจ้งกำหนดการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนกรุงเทพมหานคร และแนะนำวางแผนการดำเนินงานของชมรม 3.4 จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 2 ก.ค. 63 เพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน 3.5 จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 20 ส.ค. 63 เพื่อร่วมกันจัดตั้งเพจ สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี และการเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งคณะบริหารชุดใหม่ ทดแทนที่จะหมดวาระในวันที่ 22 กันยายน 2563 4. กิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี 4.1 วันที่ 8 มี.ค. 63 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นทองอุไร 25 ต้น ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน นูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) ณ บริเวณข้างมัสยิดอัลบุ๊ซรอ ซ.สุวินทวงศ์ 28 5. ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี งบประมาณ 30,000 บาท จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 5.1 วันที่ 19 ก.ย. 63 กิจกรรมอบรมเยาวชน เพื่อพัฒนาชมรม To Be ณ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน 60 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 70 คน 5.2 วันที่ 26 ก.ย. 63 กิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน 25 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 30 คน 6. งดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี หมายถึง การรวมกลุ่มของเยาวชนอายุตั้งแต่ 15-25 ปี ในพื้นที่เขตมีนบุรี ซึ่งได้ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกสภาเยาวชนเขต และได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต มีคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตซึ่งมาจากการแต่งตั้งของผู้อำนวยการเขต - การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดประชุมสมาชิกสภาเยาวชน การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน การลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเยาวชนในชุมชนและหน่วยงานทั่วไป การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเยาวชนเขตมีนบุรี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.เก็บข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 2.รายงานผลการดำเนินงานสำนักวัฒนธรรมฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด