ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50130000-3540

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางจริยา นามวงษ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 24 กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเขตมีนบุรี มีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงาน และขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน

50131000/50131000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมความความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต 2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเป็นเครือข่ายแกนนำเยาวชนให้ครอบคลุมพื้นที่เขต 3. เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. แต่งตั้งและจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน 2. จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 3 ครั้ง 3. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-27)

100.00

27/09/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกันยายน 2563 - ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี งบประมาณ 30,000 บาท จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. วันที่ 19 ก.ย. 63 กิจกรรมอบรมเยาวชน เพื่อพัฒนาชมรม To Be Number One ณ โรงเรียนวังเล็กวิทยานุสรณ์ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน 60 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวม 70 คน 2. วันที่ 26 ก.ย. 63 กิจกรรมศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนเขตประเวศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน 25 คน เจ้าหน้าที่ 5 คน รวม 30 คน - นำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงผลงานเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 (ถนนเด็กเดิน) ในวันที่ 19 ก.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/08/2563 : - นำคณะกรรมการสภาเยาวชนเขตมีนบุรีเข้าร่วมประชุมตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกำหนด ในวันที่ 15 ส.ค. 63 และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ Teen) ในวันที่ 22 ส.ค. 63 - จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 20 ส.ค. 63 เพื่อร่วมกันจัดตั้งเพจ สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี และการเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเลือกตั้งคณะบริหารชุดใหม่ ทดแทนที่จะหมดวาระในวันที่ 22 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-24)

93.00

24/07/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกรกฎาคม 2563 - จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 2 ก.ค. 63 เพื่อพิจารณาโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน - งดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-21)

72.00

21/06/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมิถุนายน 2563 - จัดการประชุมร่วมกับชมรม To Be Number One ชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) และชมรม To Be Number One ชุมชนหมู่บ้านเค.ซี.ร่มเกล้า ในวันที่ 11 มิ.ย. 63 เพื่อแจ้งกำหนดการประกวดชมรม To Be Number One ในชุมชนกรุงเทพมหานคร และแนะนำวางแผนการดำเนินงานของชมรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-25)

57.00

25/05/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-25)

55.00

25/04/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-03-24)

53.00

24/3/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมีนาคม 2563 - วันที่ 15 มี.ค. 63 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกต้นทองอุไร 30 ต้น ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนนูรุ้ลอิสลาม (คลองสี่วังเล็ก) ณ บริเวณข้างมัสยิดอัลบุ๊ซรอ ซ.สุวินทวงศ์ 28

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-02-28)

51.00

28/2/2563 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - จัดการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 6 ก.พ. 63 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน - เบิกจ่ายค่าวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-27)

36.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-24)

34.00

24/12/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนธันวาคม 2562 - นำประธานสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประชุมคณะบริหารฯ สภาเด็กและเยาวชน กทม. ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2019-11-25)

32.00

25/11/2562 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนพฤศจิกายน 2562 - จัดประชุมสามัญประจำปี 2562 สภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี ในวันที่ 9 พ.ย. 62 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 และสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ทดแทนตำแหน่งที่หมดวาระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2019-10-26)

17.00

26/10/2562 : - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:- แต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขตและเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:- จัดประชุมคณะกรรมการสภาเยาวชนและสมาชิก
:40%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 6
:- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน 1 ครั้ง
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3540

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3540

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0935

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 13 จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ของสภาเด็กและเยาวชนเขตมีนบุรี

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
4.00

0 / 0
4
8.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **