รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ : 5014-0903

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
60.00
100
100 / 100
3
80.00
100
100 / 100
4
95.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 15 รายการ เป็นเงิน 1,729,100.-บาท ค่าที่ดิน 6 รายการ เป็นเงิน 55,755,000.-บาท ก่อหนี้แล้ว15 รายการ เป็นเงิน 1,729,100.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ เป็นเงิน 312,340.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน 545,619,310.-บาท เบิกจ่าย 62,505,436.06 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 15 รายการ เป็นเงิน 1,729,100.-บาท ค่าที่ดินฯ 7 รายการ เป็นเงิน 55,755,000.-บาท ก่อหนี้แล้ว 39 รายการ เป็นเงิน 42,936,530.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ เป็นเงิน 3,488,640.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 15 รายการ เป็นเงิน 1,729,100.-บาท ค่าที่ดินฯ 7 รายการ เป็นเงิน 55,755,000.-บาท ก่อหนี้แล้ว 22 รายการ เป็นเงิน 42,936,530.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 19 รายการ เป็นเงิน 17,469,960.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ 15 รายการ เป็นเงิน 1,729,100.-บาท ค่าที่ดินฯ 7 รายการ เป็นเงิน 55,755,000.-บาท ก่อหนี้แล้ว 22 รายการ เป็นเงิน 42,936,530.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 21 รายการ เป็นเงิน 29,406,470.-บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-ระบบ MIS2

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)