ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 : 50140000-3452

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

95

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 95

นางสาวสโรชา พุสดี 6882

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ตามข้อบัญญัติงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็

50140800/50140800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการติดตามงบประมาณเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการก่อหนี้งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

เป็นการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายของผู้บริหาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-30)

95.00

30/09/2563 : ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกหมวดรายจ่าย 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกได้ร้อยละ 81.94 2.งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 95.46 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 84.53 รายการขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) 1.ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,673,700.-บาท 2.ทุนอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 1,511,400.-บาท 3.ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 1,168,000.-บาท รายการขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) 1.ปรับปรุงถนนเลียบคลองลำกอไผ่ จากคลองลำแตงโมถึงแยกซอยกำนันเย็นอุทิศ 2 และซอยกำนันเย็นอุทิศ 3 จำนวน 12,698,800.-บาท 2.ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองเจ๊ก แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง จำนวน 798,000.-บาท 3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล 9 ราย เดือนกันยายน 2563 จำนวน 124,585.-บาท 4.จ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2563 จำนวน 210,000.-บาท 5.จ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนวัดราชโกษา เดือนกันยายน 2563 จำนวน 22,780.-บาท 6.ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2563 จำนวน 1,025,000.-บาท 7.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เดือนกันยายน 2563 จำนวน 34,240.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :1.เกิดจากปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่สามารถบริหารจัดการหรือควบคุมได้และส่งผลกระทบรุนแรงต่อการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 1.2 ตามหนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0803/5594 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคิดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด 19)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกหมวดรายจ่าย 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกได้ร้อยละ 60.3 2.งบกลางเบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.46 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 66.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่ี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกหมวดรายจ่าย 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกได้ร้อยละ 56.63 2. งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 92.11 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 62.86

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ทุกหมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกได้ร้อยละ 54.75 2.งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91.66 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 61.09

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-29)

75.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกกหมวดรายจ่าย 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกได้ร้อยละ 47.88 2.งบกลางเบิกจ่ายได้ร้อยละ 91.77 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 55.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี เบิกได้ร้อยละ 41.9 2.งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 90.74 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 49.71

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทุกหมวดรายจ่าย ดังนี้ รายจ่ายตามงบประมาณ เบิกจ่ายร้อยละ 31.76 งบกลางเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 89.29 ภาพรวมเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 40.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-27)

50.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ทุกหมวดรายจ่าย ดังนี้ รายจ่ายตามงบประมาณเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 24.39 งบกลางเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 92.28 ภาพรวมเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.48

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกหมวดรายจ่าย 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปีเบิกได้ร้อยละ 18.17 2.งบกลางเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 91.77 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 26.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม่

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการค่าครุภัณฑ์ 15 รายการ เป็นเงิน 1,720,100.-บาท ค่าที่ดิน 7 รายการ เป็นเงิน 55,755,000.-บาท รวม 22 รายการ เป็นเงิน 57,484,100.-บาท ก่อหนี้แล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 1,729,100.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 9 รายการ เป็นเงิน 312,340.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-29)

20.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ชี้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารเขต และติดตามเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายตามแนวทาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..เวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและติดตามผลความก้าวหน้าในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0903

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 2) 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

ค่าเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 100

ผลงานที่ทำได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 95

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ตามเกณฑ์ที่กำหนด)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **