รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก : 5014-0907

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
35.00
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปรับภูมิทัศน์เกาะกลาง และเปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุดตลอดแนวถนนลาดกระบัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน. เปลี่ยนฝาท่อที่ชำรุด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนลาดกระบัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ถนนในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออกหมายถึงถนนในพื้นที่ที่รับผิดชอบแตะละเขต จำนวนเขตละ 1 สาย ดังนี้ 1) ถนนเสรีไทย สำนักงานเขตที่ดำเนินการ จำนวน 4 เขต คือ - สำนักงานเขตบางกะปิ ระยะทาง 1,400 เมตรจากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้า - สำนักงานเขตบึงกุ่ม ระยะทาง 2,900 เมตร จากแยกนิด้าถึงคลองระหัส - สำนักงานเขตคันนายาว ระยะทาง 3,000 เมตร จากคลองระหัสถึงคลองบางชัน - สำนักงานเขตมีนบุรี ระยะทาง 1,974 เมตร จากคลองบางชัน ถึงแยกมีนบุรี 2) ถนนอ่อนนุช สำนักงานเขตที่ดำเนินการ จำนวน 2 เขต คือ - สำนักงานเขตประเวศ ระยะทาง 5,212 เมตร จากคลองหนองบอน ถึงคลองตาพุฒ - สำนักงานเขตลาดกระบัง ระยะทาง 8,068 เมตร จากคลองตาพุฒ ถึงคลองหัวตะเข้ 3) ถนนคลองเก้า สำนักงานเขตหนอกจอก ระยะทาง 5,890 เมตร จากถนนคู้คลองสิบถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 4) ถนนไมตรีจิตร สำนักงานเขตคลองสามวา ระยะทาง 6,000 เมตร จากแยกถนนนิมิตรใหม่ถึงโรงเรียนวัดศรีสุก 5) ถนนเคหะร่มเกล้า สำนักงานเขตสะพานสูง ระยะทาง 1,300 เมตร จากถนนราษฎร์พัฒนา ถึงคลองลาดบัวขาว การพัฒนา หมายถึง การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์เมือง ที่สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม รายละเอียดของการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่ ดังนี้ การปรับปรุงภูมิทัศน์ 1) ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ให้ดูสวยงามหรือหาทางเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลางถนน จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของเขต การจัดระเบียบเรียบร้อย 3) จัดให้มี/ปรับเปลี่ยน ที่พักขยะให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน 4) ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับ ป้ายผิดกฎหมาย ในที่สาธารณะอย่างเคร่งครัด 5) ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืน นำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดทางเท้า การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วม 6) กิจกรรม Big Cleaning Day 7) กิจกรรมการจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนกิจกรรมที่สำนักงานเขตจัดทำ แล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์การให้คะแนนปรากฏดังตารางแนบท้าย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)