ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก (ถนนลาดกระบัง) : 50140000-3480

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวิชชา ฟักคง โทร.6860

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาสภาวะด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง ทัศนียภาพพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานครให้มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มี 5 นโยบายทันใจ คือ สะอาด สะดวก ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี วิถีพอเพียง โดยการพัฒนาด้านสภาวะสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามมาตรฐานโลก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตลาดกระบัง ได้กำหนดที่จะพัฒนาสภาวะด้านสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงทัศนียภาพ ถนนลาดกระบัง ระยะทาง ๘,0๖๘ เมตร จากคลองลำตาพุกถึงคลองหัวตะเข้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองให้สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น โดยการจัดระเบียบทางเท้า ทำความสะอาดถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลาง ไหล่ทางถนน และทางเท้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างยั่งยืน” เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตลาดกระบัง “เมืองน่าอยู่ สู่สากล ประชาชนสุขกายสุขใจ”

50140300/50140300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 2.2 เพื่อการจัดระเบียบความเรียบร้อยของพื้นที่ 2.3 เพื่อการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย ดำเนินการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง ตั้งแต่คลองลำตาพุกถึงคลองหัวตะเข้ ระยะทางรวม ๘,0๖๘ เมตร โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 3.1 พัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลาง จัดทำสัญลักษณ์เชิงอัตลักษณ์ของเขต 3.2 การจัดระเบียบพื้นที่ จัดให้มีที่พักขยะให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บ และปรับป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ เพื่อไม่ให้มีการฝ่าฝืน นำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับหรือจอดบนทางเท้า การจัดระเบียบ Street Furniture การซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องหมายจราจร ป้ายหยุดรถประจำทาง สะพานลอย 3.3 การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-30)

70.00

30/08/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-29)

55.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-30)

50.00

30/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-30)

40.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-03-30)

38.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-27)

25.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับภูมิทัศน์เกาะกลางถนนลาดกระบัง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมชี้แจงและแบ่งงาน 3 ฝ่าย(รักษาฯ โยธา เทศกิจ)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-30)

1.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3480

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3480

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0907

ตัวชี้วัด : 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **