รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 2 : (2.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐(๙๙๓ ตันต่อปี) : 5016-0774

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.4300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.41
100.0000
100 / 100
2
77.43
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ต้องจัดเก็บมูลฝอยตามเป้าหมายที่ต้องจัดเก็บของสำนักงานเขตธนบุรี 17.37 (ตัน/ปี) ดำเนินการจัดเก็บ เดือน ตุลาคม 2562 ได้น้ำหนัก 1,960 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11.28 ดำเนินการจัดเก็บ เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้น้ำหนัก 2,210 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 12.72 ดำเนินการจัดเก็บ เดือน ธันวาคม 2562 ได้น้ำหนัก 2,850 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.41

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บ เดือน มกราคม 2563 ได้น้ำหนัก 2,850 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 16.41 ดำเนินการจัดเก็บ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้น้ำหนัก 2,010 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 11.57 ดำเนินการจัดเก็บ เดือน มีนาคม 2563 ได้น้ำหนัก 1,570 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 9.03 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 13,450 กิโลกรัม เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 15 = 11.61%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และกากกัมมันตรังสี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๓ ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี ๒๕๖๐ คูณ ๑๐๐ (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด