ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดเก็บมูลฝอยอันตราย : 50160000-3137

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวุฒิไกร สง่ากุล 09 8746 6451

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในเมืองขนาดใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครจากปริมาณขยะที่ถูกผลิตขึ้นวันละประมาณ เก้าพันกว่าตัน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นขยะพิษจากบ้านเรือนที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีและสารโลหะหนักเป็นองค์ประกอบ ซึ่งปริมาณการใช้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างของขยะพิษจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่านไฟฉาย กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ยาหมดอายุ เครื่องสำอางค์หมดอายุ น้ำยาทำความสะอาดเครื่องเรือนและสุขภัณฑ์ กาว ทินเนอร์ แลคเกอร์ สีทาบ้าน ฯลฯ ของเสียเหล่านี้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ที่สัมผัส โดยถ้าได้รับสารพิษเข้าไปในปริมาณสูงอาจทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตในเวลาอันสั้น แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อยก็จะสะสมในร่างกายส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว นอกจากผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัยแล้วยังส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อแหล่งน้ำและพื้นผิวดิน ส่วนผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อมีผู้เจ็บป่วยไ่ม่สามารถทำงานได้เกิดภาวะความพิการและการว่างงาน รัฐก็จำเป็นต้องให้การสนับสนุนดูแล ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาในระดับชาติต่อไป

50160600/50160600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะพิษจากแหล่งกำเนิด 2 เพื่อลดปริมาณขยะด้วยวิธีการจัดการขยะพิษอย่างถูกวิธี 3 เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร 4 เพื่อให้พื้นที่เขตธนบุรีมีสภาวะแวดล้อมที่ดี มีผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ 5 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

1. ให้กลุ่มเป้าหมาย อาทิเช่น บ้านพักอาศัย ชุมชนโรงเรียน สถานประกอบการ อู่ซ่อมรถ ปั๊มน้ำมัน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร ฯลฯ ทำการแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากขยะทั่วไป 2. กำหนดเข้าจัดเก็บกลุ่มเป้าหมายทุกวันพุธของเดือน 3 นำส่งศูนย์กำจัดขยะหนองแขมในวันพุธที่ 4 ของเดือน 4 มีการจัดเก็บร่วมกับกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (ขยะชิ้นใหญ่) ตามแผนปฏิบัติงานของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 5 รถเก็บมูลฝอย ขนาด 2 ตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-21)

100.00

2020-7-21 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-06-23)

96.00

23/06/2563 : จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ซอยเทอดไท 33(ร้านซ่อมโทรทัศน์) ซอยเจริญนคร 60 (วัดสันติฯ ซอยเจริญนคร 50 ซอยตากสิน 44 บิ๊กซีดาวคะนอง ชุมชนสะพานยาว ชุมชนตากสินสัมพันธ์ คอนโดปาร์คแลนด์ เดอะมอลล์ท่าพระ ใต้สะพานตลาดพลู โรงเรียนวัดอินทาราม ซอยตากสิน 15 มูลนิธิปทุมรังษี ศูนย์บริการสธารณสุข สำนักเทศกิจ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเ้าพระยา ริมถนนตากสิน ชุมชนวัดบางไส้ไก่ ตลาดดาวคะนอง คอนโดมณีภัทร ชุมชนวัดบางน้ำชน ริมถนนประชาธิปก ริมถนนรัชดาภิเษก ชุมชนโรงคราม ซอยเจริญนคร 66 ชุมชนวัดราชวรินทร์ โรงเรียนวัดบุคคโล โรงเรียนวัดดาวคะนอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-05-23)

92.00

ดำเนินการจัดเก็บ ที่ซอยเทอดไทย 33 (ร้นซ่อมโทรทัศน์) ซอยเจริญนคร 60 (วันสันติ) ซอยเจริญนคร 50 ซอยตากสิน 44 บิ๊กซีดาวคะนอง ชุมชนสะพานยาว ชุมชนตากสินสัมพันธ์ คอนโดปาร์คแลนด์ ใต้สะพานตลาดพลู ซอยตากสิน 15 มูลนิธิปทุมรังษี ศูนย์บริการสาธารณสุข (ในสำนักเทศกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คอนโดมณีภัทร ชุมชนวัดบางน้ำชน ชุมชนโรงคราม ซอยเจริญนคร 66 ชุมชนสนามแดง ชุมชนสองร้อยห้อง ชุมชนวัดราชวรินทร์ โรงเรียนวัดบุคคโล ปากซอยตากสนิ 36 โรงเรียนวัดดาวคะนอง รวม 92.58%

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.09 (2020-04-22)

88.09

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บมูลฝอยอันตราย ที่ซอยเทอดไทย 33 (ร้านซ่อมโทรทัศน์) ซอยเจริญนคร 60 (วัดสันติ) ซอยเจริญนคร 50 ซอยตากสิน 44 บิ๊กซีดาวคะนอง ชุมชนสะพานยาว ชุมชนตากสินสัมพันธ์ คอนโดปาร์คแลนด์ เดอะมอลล์ท่าพระ ใต้สะพานตลาดพลู โรงเรียนวัดอินทาราม ซอยตากสิน 15 มูลนิธิปทุมรังษี ศูนย์บริการสาธารณสุข (ในสำนักเทศกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ คอนโดมณีทร ชุมชนวัดบางน้ำชน ชุมชนสนามแดง ชุมชนสองร้อยห้อง ชุมชนวัดราชวรินทร์ วัดบุคคโล สะพานเจริญพาศน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.43 (2020-03-25)

77.43

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ซอยเทอดไทย 11 ซอยเทอดไทย 33 (ร้านซ่อมโทรทัศน์) ซอยเจริญนคร 60 (วันสันติ) ซอยเจริญนคร 50 , ปั๊มเชลล์ดาวคะนอง, บิ๊กซีดาวคะนอง , ชุมชนสะพานยาว , ชุมชนตากสินสัมพันธ์ , คอนโดปาร์คแลนด์ , เดอะมอลล์ท่าพระ , ศูนย์บริการสาธารณสุข (ในสำนักเทศกิจ) , ม.ราชภัฏบ้านสมเ็จเจ้าพระยา , ใต้สะพานพุทธ , ซอยตากสิน 15 , มูลนิธิปทุมรังษี , ชุมชนโรงคราม , ชุมชนสัมพันธ์ , คอนโดมณีทร , ชุมชนวัดบางน้ำชน, ปากซอยอรุณอมรินทร์ 1 และ 3 ชุมชนวัดดาวคะนอง , บิ๊กซีอิสรภาพ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.39 (2020-02-23)

68.39

23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ ซอยเทอดไทย 33 (ร้านซ่อมโทรทัศน์) ซอยเจริญนคร 60 (วัดสันติ) ซอยตากสิน 15 ปั๊มเชลล์ดาวคะนอง บิ๊กซี ดาวคะนอง ชุมชนสะพานยาว ชุมชนตากสินสัมพันธ์ คอนโดปาร์คแลนด์ เดอะมอลล์ท่าพระ ปั๊มเชลล์ (ปากซอยตากสิน 14) ชุมชนโกโบ๊อพัฒนา ซอยตากสิน 15 มูลนิธิประทุมรังษี ศูนย์บริการสาธารณสุข (ในสำนักเทศกิจ) ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ ซอยตากสิน 9 ชุมชนโรงคราม ซอยตากสิน 4 ชุมชนสัมพันธ์ คอนโดมณีกร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.82 (2020-01-24)

56.82

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตราย ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้ มูลนิธิประทุมรังษี , มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ , ห้างบิ๊กซี (สี่แยกบ้านแขก) ซอยเจริญนคร 50 ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในซอยเทอดไทย 33 ซอยตากสิน 15 คอนโด park land ตรอกเทวดา โรงเรียนวัดอินทาราม บิ๊กซี ดาวคะนอง ชุมชนสะพานยาว ศูนย์บริการสาธารณสุข46 วัดประดิษฐาราม โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ โรงเรียนวัดกัลยาณ์ ชุมชนสองร้อยห้อง ชุมชนวัดสุทธาวาส แฟลตมณีกร ชุมชนวัดบางน้ำชน ชุมชนตากสินสัมพันธ์ เดอะมอลล์ท่าพระ วัดราชวรินทร์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.41 (2019-12-25)

40.41

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บที่มูลนิธิปทุมรังษี ห้างบิ๊กซีสาขาอิสรภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ ตรอกเทวดา หลังศูนย์จันทร์ฉิมไพบูลย์ โรงเรียนวัดอินทาราม ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซอยเทอดไทย 33/1 ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง ซอยเจริญนคร 64 ปากซอยโรงเจ ถนนราชพฤกษ์ ริมกำแพงข้างวัดบุปผาราม โกดังสินค้าธนบุรี (ดาวคะนอง) โรงเรียนวัดโพธินิมิตร ชุมชนตากสินสัมพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 ซอยเจริญนคร 50 ปาร์คแลนด์ ได้ปริมาณ 2,850 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.01 (2019-11-22)

24.01

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เก็บในโกดังกระจายสินค้า ธนบุรี , ห้างบิ๊กซีดาวคะนอง , เก็บขยะชิ้นใหญ่ ชุมชนบางไส้ไก่และชุมชนสวนพลู ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าซอยเทอดไทย 33 และรวบรวมส่งศูนย์กำจัดขยะอันตราย จำนวน 2,210 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.28 (2019-10-28)

11.28

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บมูลฝอยอันตรายตามที่ต่างๆ ดังนี้ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ท่าพระ , ชุมชนสี่แยกบ้านแขก , ปั๊มน้ำมันซอยตากสิน 14 , ชุมชนตากสินสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำฐานข้อมูลจัดตั้งวางภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนและตารางการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ จัดตั้งจุดรองรับมูลฝอยอันตราย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายและจัดส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยอันตราย
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3137

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3137

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0774

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 : (2.2) ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐(๙๙๓ ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.41

100 / 100
2
11.61

100 / 100
3
14.52

100 / 100
4
15.15

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **