รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 5 : (5.1) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม (ผลผลิต) : 5016-0777

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.27
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชุมชนทั้งหมดจำนวน 44 ชุมชน มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 23 ชุมชน ดังนี้ 1.เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการจำนวน 3 ชุมชน 2.เดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการจำนวน 11 ชุมชน 3.เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการจำนวน 9 ชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ชุมชน ดังนี้ 1.เดือนมกราคม 7ชุมชน 2.เดือนกุมภาพันธ์ 3 ชุมชน 3.เดือนมีนาคม 10 ชุมชน *มีการยกเลิกชุมชนจดทะเบียน 1 ชุมชน คือชุมชนรวมพลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ชุมชน ดังนี้ 1.เดือนมกราคม 7ชุมชน 2.เดือนกุมภาพันธ์ 3 ชุมชน 3.เดือนมีนาคม 10 ชุมชน *มีการยกเลิกชุมชนจดทะเบียน 1 ชุมชน คือชุมชนรวมพลัง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีการดำเนินกิจกรรมป้องกันโรคไข้เลือดออก จำนวน 20 ชุมชน ดังนี้ 1.เดือนมกราคม 7ชุมชน 2.เดือนกุมภาพันธ์ 3 ชุมชน 3.เดือนมีนาคม 10 ชุมชน *มีการยกเลิกชุมชนจดทะเบียน 1 ชุมชน คือชุมชนรวมพลัง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขตในพื้นที่เขตธนบุรี มีทั้งหมด ๔๔ ชุมชน กิจกรรมป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ ๒ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ ๓ มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ ๔ ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมโรคระบาด หมายเหตุ : กิจกรรมที่ ๔ จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่าดำเนินการครบทั้ง ๓ กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย มาตรการเร่งด่วนสำหรับควบคุมการระบาด คือ (๑) ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่ามีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไมให้ยุงกัด (๒) ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป (๓) กำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้าน ควรดำเนินการอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร (๔) ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI< ๑๐ ) (๕) การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย ให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมีอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร อย่างน้อย ๒ ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน ๗ วัน หากเกิดผู้ป่วยกระจายในชุมชน ควรพ่นทุกหลังคาเรือนในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู่ข้างเคียงก็ควรพ่นสารเคมีเพิ่มเติมให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : ๑. จำนวนชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม หารด้วย ชุมชนที่จดทะเบียนในในพื้นที่เขตทั้งหมด คูณ ๑๐๐ (๕ คะแนน) ๒. จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ลบด้วย จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๓ หารด้วย จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ คูณ ๑๐๐ (๕ คะแนน) ๓. คะแนนที่ได้ = ข้อ ๑. + ข้อ ๒. เกณฑ์การคิดคะแนน 1. : ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๙๐-๙๙ ได้ ๔ คะแนน ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๘๐-๘๙ ได้ ๓ คะแนน ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๗๐-๗๙ ได้ ๒ คะแนน ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๖๐-๖๙ ได้ ๑ คะแนน ชุมชนในพื้นที่เขตที่มีกิจกรรมการป้องกันไข้เลือดออกครบ ๔ กิจกรรม ร้อยละ ๖๐ ลงไป ได้ ๐ คะแนน เกณฑ์การคิดคะแนน 2. : จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕.๐-๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔.๐-๔.๙ ได้ ๔ คะแนน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๐-๓.๙ ได้ ๓ คะแนน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๒.๐-๒.๙ ได้ ๒ คะแนน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑.๐-๑.๙ ได้ ๑ คะแนน จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้ ๐ คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)