ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย : 50160000-3194

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพิทพร สินธวารักษ์ 5617

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งบางรายอาจเสียชีวิตและเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จึงกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์พร้อมทั้ง เน้นให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกให้ความรู้แก่ประชาชน สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย นำไปสู่มาตรการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำนักงานเขตธนบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขต รวมถึงการแพร่ระบาดมาจากพื้นที่เขตข้างเคียง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเขตปลอดยุงลาย ควบคู่กับกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดชองโรคไข้เลือดออกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

50160400/50160400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในอาคารบ้านพักอาศัย ๒. เพื่อลดอัตราการเกิดของยุง ที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตธนบุรี ๓. เพื่อปรับปรุงการสุขาภิบาลสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ของยุงลาย ๔. เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่เขตธนบุรี

เป้าหมายของโครงการ

๑. ชุมชนในพื้นที่ จำนวน ๔๔ ชุมชน ๒. สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๗ แห่ง โรงเรียนนอกสังกัด 26 แห่ง ๓. ศาสนสถาน (วัด มัสยิด คริสตจักร) จำนวน ๓๐ แห่ง ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/09/2563 : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-08-26)

0.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-25)

70.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :- -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคฯและดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมปฏิบัติงานตามแผนฯ และดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแบบรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศทางระบาดวิทยา ประจำเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ ในกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้ง 4 กิจกรรม - สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ - ปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม - ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมงหลังได้รับการแจ้ง
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3194

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3194

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0777

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 5 : (5.1) ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ ๔ กิจกรรม (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
52.27

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **