รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ตัวชี้วัดที่ 7 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น : 5016-0780

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00
100.0000
100 / 100
2
80.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เป้าหมายพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562= 1 ไร่ 50 ตารางวา ต.ค.62 ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจเป้าหมายที่จะดำเนินการและเขียนโครงการเพื่อเสนของบประมารณ พ.ย.62 เตรียมการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ธ.ค.62 อยู่ระหว่างส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามแผนงาน กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเขตธนบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการตามแผนงาน กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมที่ 2 ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพื้นที่โดยรอบสำนักงานเขตธนบุรี ดำเนินการครบตามตัวชี้วัดแล้ว และดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - พื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียวตามที่กำหนดไว้ใน “ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย ๑๐ ประเภทแยกเป็น ๒ ประเภทหลัก คือ ๑. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ให้สำนักงานเขตดำเนินการตามเป้าหมายที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ๒. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะซึ่งต้องดำเนินการสำรวจรวบรวมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า ๑๒ แห่ง/ปี • กรณีข้อ ๒ กรณีหากสำนักงานเขตได้รับการยกเว้นเนื่องจากไม่มีพื้นที่ตามที่กำหนดเหลือแล้วให้ใช้การรายงานผลการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตรวม ๔ ครั้ง/ปี (ธ.ค.,มี.ค.,มิ.ย.,ก.ย.) ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานสวนกำหนดแทน - รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละประเภท ๑. พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวน ๑.๑ ความหมาย คือพื้นที่ใดๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (กำหนดตามนิยาม ๗ ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.) มาก่อนซึ่ง สนข./สสณ. สสล.พัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/แนวกำแพงอย่างต่อเนื่อง/ผนังตึก/รั้ว/ สวนบนอาคารสูง ดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) ฯลฯ สวนบนอาคารสูง/ดาดฟ้า และสวนแนวดิ่ง นิยามตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ๑.๒ การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนต้องพัฒนาให้มีพันธุ์ไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่ มากกว่าหรือเท่ากับ ๒ ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกไม้ถาวรอาจดำเนินการดังต่อไปนี้ ๑.๒.๑ ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ๑.๒.๒ จัดทำเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ/สวนหย่อม ๑.๒.๓ จัดทำสวนหย่อมในลักษณะสวนบนอาคารสูง (Green Roof) ๑.๒.๔ จัดทำเป็นสวนตามแนวพื้นดินหรือพื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่ง ๑.๒.๕ จัดทำเป็นสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่โดยมีทั้งไม้ระดับสูง กลาง ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ ๔x๔ เมตร ให้คิดเฉลี่ย ๑๐๐ ต้นเป็นพื้นที่ ๑ ไร่ ๑.๒.๖ การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว เช่น ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น คิดพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก ๑.๓ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวสำนักงานเขตรับผิดชอบและดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ ๑.๓.๑ สำนักงานเขตเองดำเนินการในรูปแบบที่ใช้และไม่ใช้งบประมาณ ๑.๓.๒ สนับสนุนหน่วยงานราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้าน เอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ให้เป็นผู้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง ๑.๓.๓ รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ได้มีการดำเนินการจัดทำเป็นพื้นที่สวนตามนิยามของสวนสาธารณะ ๗ ประเภทไว้แล้ว ๑.๔ สำนักงานเขตจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนฯ รายงานเข้าสู่ระบบฯ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑.๔.๑ สวนซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง ๑.๔.๒ สวนซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ๑.๔.๓ อื่น ๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ ๒. พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวน ๒.๑ ความหมายคือ พื้นที่สีเขียวตามคำจำกัดความในแผนแม่บทพื้นที่ สีเขียวของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖ จำนวน ๙ ประเภท ซึ่งประกอบด้วย ๒.๑.๑ สนามกีฬากลางแจ้ง หมายถึง สนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า ๕๐๐ ตร.ม.ขึ้นไป ๒.๑.๒ สนามกอล์ฟ หมายถึง สนามกอล์ฟทุกแห่ง ๒.๑.๓ แหล่งน้ำ หมายถึง สระน้ำ หนองน้ำ บึง ซึ่งมีน้ำท่วมขังนานกว่า ๖ เดือนต่อปี ที่มีขนาดพื้นที่มากกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ขึ้นไปทุกแห่ง ๒.๑.๔ ที่ลุ่ม หมายถึง ที่ลุ่มน้ำท่วมขังมีพืชขึ้นปกคลุม เช่น กกที่มีขนาดมากกว่า ๕๐๐ ตร.ม.ขึ้นไปทุกแห่ง ๒.๑.๕ ที่ว่าง หมายถึงที่ว่างหรือที่โล่งที่มีขนาดมากกว่า ๑ ไร่ พื้นที่โล่งหรือพื้นที่รกร้างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือไม่เข้าข่ายพื้นที่ประเภทใดและมีขนาดพื้นที่มากกว่า ๕๐๐ ตร.ม. ๒.๑.๖ พื้นที่ไม้ยืนต้น หมายถึงพื้นที่กลุ่มไม้ยืนต้นขึ้นอยู่เป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ขึ้นไป รวมทั้งสวนผลไม้ ๒.๑.๗ พื้นที่เกษตรกรรมหมายถึงพื้นที่เกษตรกรรม เช่น นาข้าว นาหญ้า ๒.๑.๘ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมายถึงพื้นที่บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒.๑.๙ พื้นที่อื่นๆ หมายถึงพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ริมคลอง พื้นที่ใต้หรือข้างทางด่วนหรือทางพิเศษ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ : ๑. กำหนดให้พื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม และพื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ คิดคะแนนประเภทละ ๑๐๐ % รวม ๒๐๐ % ๒. เฉลี่ยผลลัพธ์ตามข้อ ๑ ให้เหลือร้อยละ ๑๐๐ ๓. นำผลที่ได้จากข้อ ๒ พิจารณาในส่วนความสมบูรณ์ของข้อมูลใน ๓ ส่วนคือ ๑) รายละเอียดพื้นที่สีเขียวแต่ละแห่ง ๒) ที่ตั้ง ๓) ภาพถ่าย ๔. หลังจากตัดคะแนนในส่วนความสมบูรณ์จะเป็นคะแนนที่ได้ของแต่ละสำนักงานเขต

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด ๑. สำรวจ รวบรวม และพัฒนาพื้นที่สีเขียวในส่วนที่รับผิดชอบ ตามรายละเอียดที่กำหนด ๒. นำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่ สีเขียวของกรุงเทพมหานครซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด