ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50160000-3136

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรรณา ทวีกสิกรรม เบอร์โทรติดต่อ 081 701 8106

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ และเป็นศูนย์รวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทำให้มีประชาชนเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ประกอบกับการจราจรแออัด ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู่อาศัย จากปัญหาดังกล่าวผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร จึงให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มการปลูกต้นไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพราะการปลูกต้นไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจะมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศและสร้างคุณค่ามหาศาลต่อระบบนิเวศน์วิทยา อีกทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นนโยบายหลักของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตธนบุรีจึงได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง โดยการปลูกต้นไม้และประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงาม ร่มรื่น ทำให้ภูมิทัศน์เมืองสะอาด เรียบร้อย

50160600/50160600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสนองนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3. เพื่อลดมลภาวะทางอากาศเป็นพิษ

เป้าหมายของโครงการ

1. ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขต และรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2. ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน 3. ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา 4. ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-23)

100.00

23/06/2563 : ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่ ที่จะเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยากเนื่องจากเจ้าของที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น - พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-23)

80.00

23/05/2563 : 1.อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ตามกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่ ที่จะเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยากเนื่องจากเจ้าที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น - พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-23)

80.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการตีราคากลางต้นไม้และวัสดุตามกิจกรรมที่ 3 และกิจกรรมที่ 4 ดังนีี้ กิจกรรมที่ 3 ปลูกต้นไม้บริเวณที่ว่างข้างสวนสาธารณะและลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ 84 พรรษา กิจกรรมที่ 4 ปลูกซ่อมต้นไม้เกาะกลางถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน

** ปัญหาของโครงการ :การหาพื้นที่ที่จะเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยาก เนื่องจากเจ้าของที่ดินพัมนาเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น , พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-20)

80.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับตกแต่ง ตามกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ให้เจริญเติบโตและสวยงามอยู่เสมอ

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่ ที่จะเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยากเนื่องจากเจ้าของที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น - พื้นที่สีเขียวมีอยู่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-24)

70.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดูและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกประดับตกแต่ง ตามกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ให้เจริญเติบโตและสวยงาม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-01-22)

65.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปลูกประดับตกแต่งต้นไม้ตามกิจกรรมที่ 1 คือประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินและกิจกรรมที่ 2 คือ ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่ที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยาก เนื่องจากเจ้าของที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น - พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-22)

60.00

22/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างส่งต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการตามโครงการของกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่ ที่จะเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยากเนื่องจากที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกันมากขึ้น - พื้นที่สีเขียวที่มีอยุ่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง อุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-21)

30.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อต้นไม้ วัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมที่ 1 ประดับตกแต่งต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตและรอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2 ปลูกซ่อมต้นไม้รอบลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่ ที่จะเพิ่มเป็นพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยากเนื่องจากเจ้าของที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกับมากขึ้น - พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมถูกพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง เช่น การเพิ่มอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินงวดแล้วและอยู่ระหว่างสำรวจเป้าหมายที่จะดำเนินการและเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :- การหาพื้นที่จะเพิ่มเป็นเพื้นที่สีเขียวหาค่อนข้างยากเนื่องจากเจ้าของที่ดินพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยกับคอนโด - พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมถูกพัมนาและปรับเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นการสร้างอุโมงค์ทางลอด ทำให้พื้นที่สีเขียวที่มีอยู่ลดลง

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่เป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงานกำหนดชนิดต้นไม้และวัสดุการเกษตร
:10%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามที่ได้รับงบประมาณ
:70%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3136

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3136

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0780

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 7 : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
60.00

100 / 100
2
80.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **