รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service) : 5016-0787

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.สำนักงานเขตธนบุรีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานครให้ดำเนินโครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยาฯ เป็นโครงการ Best service ประจำปี พ.ศ.2563 2.โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตและส่งสำเนาโครงการไปยังหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 3.ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุม และร่วมลงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ได้จัด Big cleaning ทาสี ปรับปรุงราวสะพาน รวมทั้งประชุมหารือคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และประสาน มรภ.บ้านสมเด็จวในการจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ นศ. และติดป้ายห้ามจอดบริเวณถนนริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อไม่กีดขวางทางจราจรและปิดบังภูมิทัศน์ของคลองสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มเติมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มรภ. สมเด็จเจ้าพระยา และมีการประชุมร่วมกันเกี่ยวกับการร่วมกันดำเนินกิจกรรมการวาดภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรีที่รั้วกำแพงริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด