ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการ Best Service ของสำนักงานเขตธนบุรี (มิติที่ 3.2) รอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา “Community Care Canal Somdet CHAOphraya (CCCC)” : 50160000-3141

สำนักงานเขตธนบุรี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมณฑนา เดชเจริญ (5608)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยความเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมมากว่า ๒๕๐ ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรมายาวนานทำให้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงประสบกับปัญหาอันเกิดจากการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณริมคลอง อาทิ การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลอง น้ำทิ้งจากบ้านเรือน และการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้ปัจจุบันคลองในพื้นที่เขตมีสภาพตื้นเขิน มีปัญหาขยะมูลฝอย มีการอุดตันขวางทางระบายน้ำ และจากวิสัยทัศน์ของเขตธนบุรีที่กำหนดไว้ว่าเขตธนบุรีเป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” ทั้งนี้ สำนักงานเขตธนบุรี จึงมีแนวคิดที่เร่งด่วนที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพื่อให้ชุมชนสะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามวิสัยทัศน์ของเขตที่กำหนดไว้ โดยกำหนดดำเนินการคลองสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นคลองหลักในการดำเนินการ และได้นำหลักการของการสร้างกระบวนการมีส่วนมาใช้ในการดำเนินการ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลองให้กับประชาชนทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ควบคู่การปรับภูมิทัศน์ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนหรือบ่งบอกถึงเรื่องราวและอัตตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เป็น จุด Check-in ของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา

50160100/50160100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ๒.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ ๒.๓ เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรและทำกิจกรรมร่วมกัน (Public Space) เป็นพื้นที่ของทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๓.๒ ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จเจ้าพระยามีความน่าอยู่และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองเป้าหมายให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check-in ที่น่าสนใจแห่งใหม่ ๓.๓ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองมีความภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาคูคลองสมเด็จเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : โดยได้จัดกิจกรรมครบถ้วนและจัดทำคู่มือถอดแบบบทเเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจต่อไป โดยมีการดำเนินการสำเร็จตามตัวชี้วัดโครงการทุกตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดกิจกรรมตามโครงการ (กิจกรรมสำรวจคุณภาพน้ำในคลองสมเด็จเจ้าพระยา) กำหนดจัดกิจกรรม 2 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-28)

95.00

28/7/2563 : ปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดให้บริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระสวย สะอาดอย่างสม่ำเสมอ สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วม และประชุมกลุ่มย่อยเพื่อออกแบบภาพวาดวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-30)

90.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ การวาดภาพวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส ทำให้การจัดกิจกรรมต้องชะลอและเปลี่ยนรูปแบบไป

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งต้นไม้ตามโครงการ และการวางแผนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในการวาดภาพบนกำแพงเกี่ยวกับวิถีชิวิตและอัตลักษณ์ของชาวธนบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรมการรวมคนหมู่มาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการทาสีขาวแดง ห้ามจอดรถตลอดแนว และกวดขันวินัยจราจร

** ปัญหาของโครงการ :การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของทุกผ่านส่วนอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างรอ สำนักงาน ก.ก. พิจารณาปรับลดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมฯ ตามโครงการ

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-27)

60.00

27/3/2563 : ประชุมหารือคณะกรรมการและประสาน มรภ.บ้านสมเด็จเรียบร้อยแล้วในการจัดหาพื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ นศ. และติดป้ายห้ามจอดบริเวณถนนริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อไม่กีดขวางทางจราจรและปิดบังภูมิทัศน์ของคลองสมเด็จเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563: อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ โดยดำเนินการ ดังนี้ 1. ประชุมคณะทำงานโครงการ เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขต ตัวแทนมหาวิทยาลัย ตัวแทนชุมชน เอกชน ตำรวจ และภาคีเครือข่าย ณ สำนักงานเขตธนบุรี 2. ลงพื้นที่ และจัดกิจกรรม Big cleaning day และคณะทำงานหารือแนวทางการดำเนินการร่วมกัน เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างตั้งคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของสำนักงานเขตธนบุรี " โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา":Community Care Canal Somdet CHAOphraya (CCCC) - ประสานเครือข่ายเอกชน(รถไฟฟ้า MRT) และสถานศึกษา (มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เข้าร่วมเป้นคระทำงาน - สำรวจพื้นที่เบื้องต้นเพื่อจัดเก็บภาพก่อนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนตั้งคณะทำงานโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของสำนักงานเขตธนบุรี " โครงการรอยยิ้มจากใจคลองน้ำใสสมเด็จเจ้าพระยา":Community Care Canal Somdet CHAOphraya (CCCC)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งคณะทำงาน และสร้างทีมงาน (Team Building) โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมนำเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการคลองสมเด็จเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ และสร้างทีมงาน (Team Building)ยึดหลักการมีส่วนร่วมนำเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการคลองสมเด็จเจ้าพระยา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-24)

0.00

หลักการและเหตุผล ด้วยความเป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมมากว่า ๒๕๐ ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชากรมายาวนานทำให้ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงประสบกับปัญหาอันเกิดจากการตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้บริเวณริมคลอง อาทิ การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลอดแนวลำคลอง น้ำทิ้งจากบ้านเรือน และการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลอง ส่งผลให้ปัจจุบันคลองในพื้นที่เขตมีสภาพตื้นเขิน มีปัญหาขยะมูลฝอย มีการอุดตันขวางทางระบายน้ำ และจากวิสัยทัศน์ของเขตธนบุรีที่กำหนดไว้ว่าเขตธนบุรีเป็น “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชุมชนสะอาด ปลอดภัย ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี” ทั้งนี้ สำนักงานเขตธนบุรี จึงมีแนวคิดที่เร่งด่วนที่จะปรับปรุงฟื้นฟูสภาพลำคลองที่มีปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม เพื่อให้ชุมชนสะอาด ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามวิสัยทัศน์ของเขตที่กำหนดไว้ โดยกำหนดดำเนินการคลองสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งเป็นคลองหลักในการดำเนินการ และได้นำหลักการของการสร้างกระบวนการมีส่วนมาใช้ในการดำเนินการ โดยส่งเสริมให้หน่วยงานและชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลองให้กับประชาชนทุกวัยโดยเริ่มตั้งแต่วัยเยาว์เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงรุก ควบคู่การปรับภูมิทัศน์ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนหรือบ่งบอกถึงเรื่องราวและอัตตลักษณ์ของชุมชนเพื่อให้เป็น จุด Check-in ของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา ๒. วัตถุประสงค์ ๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความตื้นเขิน การทิ้งขยะ น้ำเน่าเสีย และการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยา โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ๒.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนบริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยาให้ชุมชนมีความน่าอยู่อาศัยและมีภูมิทัศน์สวยงามให้เป็นจุดที่น่าสนใจ ๒.๓ เพื่อสร้าง Landmark แห่งใหม่ให้ประชาชนได้มีพื้นที่พบปะสังสรรและทำกิจกรรมร่วมกัน (Public Space) เป็นพื้นที่ของทุกคนที่เป็นเจ้าของร่วมกัน ๓. เป้าหมาย ๓.๑ ปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสีย การรุกล้ำพื้นที่สาธารณะได้รับการแก้ไขในทันทีโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ๓.๒ ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จเจ้าพระยามีความน่าอยู่และปรับภูมิทัศน์บริเวณริมแนวคลองโดยปรับโฉมหน้าบริเวณคลองเป้าหมายให้เป็น Landmark ให้มีจุด Check-in ที่น่าสนใจแห่งใหม่ ๓.๓ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รอบคลองมีความภูมิใจเพราะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาดูแลรักษาคูคลองสมเด็จเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน ๔. ลักษณะโครงการ ประเภทโครงการ เป็นโครงการใหม่ตามภารกิจการดำเนินการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รูปแบบโครงการ เป็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม/ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรักษาแม่น้ำลำคลองและพื้นที่สาธารณะริมคลองให้กับประชาชนทุกวัย และสร้าง Land Mark แห่งใหม่ริมคลองที่มีความโดดเด่นและสวยงามโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชน ๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ – เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ คลองสมเด็จเจ้าพระยาและพื้นที่สาธารณะตลอดแนวริมลำคลองฝั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซอยอิสรภาพ ๑๕ ระยะทาง ๖๕๐ เมตร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๙.๑ คลองสมเด็จเจ้าพระยาได้รับการแก้ในปัญหาความตื้นเขิน ปัญหาขยะ น้ำเน่าเสียและการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะริมคลอง ๙.๒ ชุมชนโดยรอบคลองสมเด็จเจ้าพระยามีความน่าอยู่ ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี ๙.๓ ในพื้นที่เขตธนบุรีมี Landmark แห่งใหม่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนดั้งเดิมและเป็นจุด Check in ของนักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา และประชาชนโดยรอบบริเวณคลองสมเด็จเจ้าพระยามีพื้นที่พบปะสังสรรทำกิจกรรมร่วมกัน (Public Space)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3141

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3141

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-0787

ตัวชี้วัด : (มิติที่ 3) ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **