รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่ 2) ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5016-0789

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 6.8600

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.00
100.0000
100 / 100
3
1.00
100.0000
100 / 100
4
6.86
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

– ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (แบบ สงม.1 และ สงม.2) หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดครั้งที่ 1ตามแผนดังกล่าว - ดำเนินการขออนุมัติโอนอัตโนมัติในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ต้องให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน – ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 – ขออนุมัติเงินประจำงวดสำหรับหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง – ติดตามเร่งรัดการอนุมัติเงินประจำงวดหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง –ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 9 งานควบคุมอนามัย หมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – ขออนุมัติยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน ของเดือน พฤศจิกายน 2563 - ขอจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลานกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา บริเวณลานสเกตบอร์ดและสนามบาสเกตบอล – ขออนุมัติยกเลิกรายการปรับปรุงโรงเรียนวัดประยุรวงศ์ พร้อมโอนงบประมาณเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันทุกส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ติดตามเร่งรัดทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ - ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 ได้คิดเป็นร้อยละ 12.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 – ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ –ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 ครั้งที่ 2 หมวดรายจ่ายอื่น งานควบคุมอนามัย และ งานพัฒนาชุมชน พร้อมขออนุมัติปรับแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 – ดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จ -ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งให้แก่ โรงเรียนวัดโพธินิมิตร -ดำเนินการเร่งรัดทุกส่วนราชการให้เบิกจ่ายค่าครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ - ดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) จำนวน 41 รายการ – ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน สำหรับงวดเดือนพฤศจิกายน 2562 - ติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่ได้กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มีนาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 37.66

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ หมวดรายจ่ายอื่น - ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงเรียนวัดราชวรินทร์ – ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดค่าสาธารณูปโภค ของงานบริหารการจัดเก็บรายได้ ไปเพิ่มงานต่าง ๆ ในหมวดเดียวกัน - จัดทำข้อมูลเบิกจ่ายจริงและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และ หมวดค่าจ้างชั่วคราว พร้อมโอนงบประมาณคงเหลือดังกล่าวเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – เดือน มิถุนายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 62.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับค่าตอบแทน ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2563 – ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หมวดเงินอุดหนุน รายการค่าอาหารเช้าของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมานคร เป็นรายการทุนอาหารกลางวันนักเรียน เดือน สิงหาคม – ตุลาคม 2563 – ขออนุมัติยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือน สิงหาคม 2563 – ชดใช้เงินยืมสะสมกรุงเทพมหานครไปเป็นเงินทดรองจ่าย เพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และเงินอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะเดียวกัน เดือน กรกฎาคม 2563 -ดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น - ดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ -ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – วันที่ 29 กันยายน 256536 คิดเป็นร้อยละ 97.90

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สำนักงบประมาณ กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สำนักงบประมาณ กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)