รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 5017-0813

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ - จัดทำแผนการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สาทร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 2. ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 3. ชุมชนซอยวนาวรรณ และชุมชนข้างเคียงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 4. นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม การฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง สำนักงานเขตเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย โดยเป็นการฝึกภาคปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการฝึกจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสมมุติเหตุการณ์ขึ้นถือเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และระบบปฏิบัติการให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่รองรับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยมีการสำรวจและจัดลำดับชุมชนที่มีความเสี่ยงสูงสุดเพื่อดำเนินการฝึกซ้อมก่อน สถานที่ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันฯ ได้แก่ ชุมชนที่มีความเสี่ยง สำนักงานเขต โรงเรียน และสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน ตลอดจนอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่สำนักงานเขตคลองสาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับจำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด