ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : 50170000-3325

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณอมรเทพ โทร. 5057

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสภาพการพัฒนาของเมืองในปัจจุบันมีความเสี่ยงที่จะก่อให้ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสาธารณภัย อาทิ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อาคารถล่ม และ อุบัติภัยต่างๆ รวมถึงการก่อความไม่สงบ อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากได้ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร หลายๆ พื้นที่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสถานที่สำคัญ ชุมชน อาคารสูง และสถานประกอบการค้า ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมคน อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยและเป็นเป้าของการก่อความไม่สงบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงอาสาสมัครที่มีจิตสาธารณะจะต้องร่วมมือและช่วยเหลือในการเตรียมป้องกันและปฏิบัติงานระงับบรรเทาภัยอันตราย หรือความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตคลองสาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ จึงได้กำหนดการจัดโครงการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขึ้น

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยได้รับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน แบบบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อลดความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัยในพื้นที่เขตคลองสาน 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย ให้ดียิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ครั้ง/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/08/2563 : ดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานเขตคลองสาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 รวมดำเนินการทั้งสิ้น 8 ครั้ง/ปี จากเป้าหมาย 3 ครั้ง/ปี ดำเนินการสรุปรายงานผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-31)

70.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. วัดพิชยญาติการามฯ ชุมชนข้างเคียงและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 2. ชุมชนอู่ใหม่ ชุมชนข้างเคียงและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 3. วัดสุวรรณ ชุมชนข้างเคียงและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-13)

50.00

13/07/2563 : ได้รับการพิจารณาให้ปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด จากเดิม เป้าหมายดำเนินการ 10 ครั้ง/ปี เปลี่ยนเป็นเป้าหมาย อย่างน้อย 3 ครั้ง/ปี ตามหนังสือที่ กท 0502/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-15)

35.00

15/06/2563 : ชะลอการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-20)

35.00

20/05/2563 : ชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะรวมกลุ่มคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/04/2563 : ชะลอการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะรวมกลุ่มคนได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-24)

35.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-28)

30.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ชุมชนซอยวนาวรรณ และชุมชนข้างเคียงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 2. นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ริเวอร์ เพลส ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ และจัดทำแผนการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการร่วมซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1.โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ สาทร ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 2. ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดแผนร่วมกับส่วนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0813

ตัวชี้วัด : 5 จำนวนครั้งของการดำเนินการฝึกซ้อมตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 8

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **