รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

9.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ภูมิปัญญาต่อปี 9.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี (ตชว.เจรจาตกลง 9) : 5018-0797

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
3.00
0.0000
0 / 0
4
3.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค.-เดือนธ.ค. 62 อยู่ระหว่างติดต่อประสานหาภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 - ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1. ดร.สุชาติ วงษ์ทอง เป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำ 2. นางพันสี ศรีสุภา เป็นศิลปินวาดภาพสีอะคริลิค 3. นางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ภูมิปัญญาในการจัดทำขนมไทย "ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ" ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดัง ทำการเผยแพร่ภูมิปัญญา ครั้งที่ 1เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยเบิกจ่ายค่าวัสดุ เป็นเงิน 3,000 บาท ครั้งที่ 2 เผยแพร่ทั้ง 3 ภูมิปัญญา ผ่านหน้า Facebook ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 เผยแพร่ภูมิปัญญาการทำขนมเปื้องวัดอรุณ ผ่าน Facebook ของสำนักงานเขต เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ครั้งที่ 4 เผยแพร่ภูมิปัญญาการทำขนมเบื้องวัดอรุณผ่าน Facebook ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ในการดำรงชีพ และการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของคน ปรับปรุงและสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน - ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การคำนวณ จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุทั้งหมดถึงปี ๒๕๖๓ ลบด้วย จำนวนภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุทั้งหมดถึงปี ๒๕๖๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน 1. รายงาน 2. รูปถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด