ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50180000-3334

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นงณภา โทร. 5720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยได้จัดตั้ง “ธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร” ขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “วุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมอาสาร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ในอันที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ประชาชน โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนตน แต่มุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับแนวนโยบายดังกล่าว สำนักงานเขตบางกอกใหญ่จึงได้จัดทำโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครเขตบางกอกใหญ่ เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนพร้อมสาธิตองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ตลอดจนสนับสนุนการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

50181000/50181000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของวุฒิอาสาธนาคารสมองเขตบางกอกใหญ่ให้แก่ เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป 2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 3 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการและประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1 จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ของวุฒิอาสาฯ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน 2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 กิจกรรมสาธิตองค์ความรู้ตามสาขาอาชีพของวุฒิอาสาฯ ให้แก่ผู้นำชุมชน องค์กรต่างๆ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-24)

100.00

24/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุป การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเขตบางกอกใหญ่ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอรุณอมรินทร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2 เผยแพร่ผ่าน Facebook ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 3 เผยแพร่ผ่าน Facebook สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 4 เผยแพร่ผ่าน Facebook สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 5 เผยแพร่ผ่าน Website ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ดร. สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำ นางพันสี ศรีสุภา ศิลปินสีอะคริลิค และนางคมคาย พุ่มศรีเพ็ชร์ ขนมเบื้องวัดอรุณ ชุมชนปรกอรุณ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และเบิกจ่ายค่าวัสดุ จำนวน 3000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างหาภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-12-24)

70.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างติดต่อประสานงานหาภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
: จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้างและประสานกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้างและประสานกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การติดตามและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:การติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการติดตาม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการติดตาม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-10
สิ้นสุด :2020-02-10

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3334

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3334

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0797

ตัวชี้วัด : 9.1 จำนวนภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 3 ภูมิปัญญาต่อปี 9.2 จำนวนครั้งในการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น อย่างน้อย 3 ครั้งต่อปี (ตชว.เจรจาตกลง 9)

ค่าเป้าหมาย ภูมิปัญญา : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ภูมิปัญญา : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **