รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่วิทยากรกำหนด : 5018-0822

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50
100.0000
100 / 100
2
10.00
100.0000
100 / 100
3
10.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. -ธ.ค. 62 อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 - ประชุมชี้แจงให้ชุมชนทราบรายละเอียด แต่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนประจำปีได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - ได้จัดซื้อวัสดุการฝึกอาชีพไว้แล้ว เป็นเงิน 45,800 บาท เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา COVID-19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้จึงได้ชะลอการดำเนินการไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียม แรงงานนอกระบบ ผู้มีรายได้น้อย และประชาชนทั่วไปมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงกรุงเทพมหานครมุ่งเน้นไปที่การฝึกอาชีพการพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ (กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการบริการ) ผู้มีรายได้นร้อย ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้างแรงงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิทยากรผู้อบรมเป็นผู้ประเมินตามแบบการผ่านวิชาชีพ จากวิชาชีพละ 25 คน จำนวน 5 วิชา เป้าหมายร้อยละ 80

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-ใบประเมินผลชิ้นงานของวิทยากร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด