ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50180000-3338

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นงณภา โทร. 5720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้ประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ประสบปัญหาทั้งเรื่องสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ประกอบกับผลกระทบจากวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้น มีประชากรจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับภาวะว่างงาน และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น อันเป็นสาเหตุให้ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในสังคมขยายตัว ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของบ้านเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางของประเทศ จึงควรมีมาตรการเร่งด่วนในการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางรายได้ในสังคม เพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ เพิ่มรอยยิ้มขึ้น เพื่อฝึกอาวิชาชีพให้แก่ประชาชน ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ในการหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว นำมาซึ่งความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้พระราชดำริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถต่อยอดพัฒนาทักษะฝีมือให้มีความพร้อมต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และแรงงานฝีมืออย่างเสรี ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป

50181000/50181000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมแนวทางในการสร้างานให้กับประชาชนตามความสนใจและความถนัด 2 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชน 3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจหรือผู้ว่าจ้างงานทั้งในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 5 ประเภทวิชา โดยฝึกวิชาชีพประเภทวิชาละ 25 คน ประกอบด้วย ต้นไม้มงคล นาฬิกาไม้สน ตะกร้าสาน กระเป๋าผ้ารูปสตอร์เบอร์รี่ และเพ้นกระเป๋าผ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เบิกจ่ายค่าวิทยากรสำหรับการฝึกอาชีพ จำนวน 13800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-21)

60.00

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมรายได้ วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 วิชาตะกร้าสาน วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 วิชานาฬิกาไม้สน วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2563 วิชาต้นไม้มงคล วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563 วิชาเพื้นท์กระเป๋าผ้า วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563 วิชากระเป๋าผ้ารูปสตอเบอรี่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-23)

10.00

23/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ติดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...จากปัญหาเรื่องโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครให้ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมตามวิชาชีพที่ประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดฝึกอาชีพ จำนวน 5 วิชาชีพ ประกอบด้วย วิชานาฬิกาไม้สน วันที่ 25 - 26 เมษายน 2563 วิชาต้นไม้มงคล วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2563 วิชาตะกร้าสาน วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2563 วิชากระเป๋าผ้ารูปสตอร์เบอรี่ วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2563 และวิชาเพ้นท์กระเป๋าผ้า วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างประสานงานขอวิทยากร และเบิกจ่ายค่าัสดุฝึกอาชีพ 35 รายการ เป็นเงิน 45800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุสำหรับฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างจัดเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 2
:เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-04
สิ้นสุด :2019-11-04
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้างและประสานกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:การติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการติดตาม
:10%
เริ่มต้น :2020-02-10
สิ้นสุด :2020-02-10

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3338

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3338

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0822

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอาชีพผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่วิทยากรกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.50

100 / 100
2
10.00

100 / 100
3
10.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **