รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและการวางแผนทางด้านการเงิน : 5018-0823

ค่าเป้าหมาย ระดับมาก : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับมาก : 4.7700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับมาก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.82
100.0000
100 / 100
2
4.77
100.0000
100 / 100
3
4.73
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.83 เดือนพ.ย. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 เดือนธ.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.91 เฉลี่ยไตรมาส 1 ระดับความพึงพอใจ 4.83+4.71+4.91/3=4.816

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 เดือนม.ค. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.79 เดือนก.พ. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.67 เดือนมี.ค. 63 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 รวมไตรมาส 2 =4.79+4.67+4.71/3=4.72 เฉลี่ย 2 ไตรมาส 4.83+4.71+4.91+4.79+4.67+4.71/6 = 4.770

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 - เดือนเม.ย. 63 ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.71 เดือนพ.ค. 63- ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการด้านการเงิน ได้ 4.60 เดือนมิ.ย. 63 ได้รับความพึงพอใจ ได้ 4.67 เดือนมิ.ย. 63 ได้รับความพึงพอใจ 4.67 เฉลี่ยไตรมาส 3 4.71+4.60+4.67/3 = 4.66 สรุป ไตรมาส 1 =4.82 ไตรมาส 2= 4.72 ไตรมาส 3 = 4.66 เฉลี่ย 3 ไตรมาส 4.82+4.72+4.66/3=4.73

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แรงงานเป็นทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับส่วนย่อยและระดับมหาภาคของระบบเศรษฐกิจ ถ้าแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพสูง มีโอกาสได้ทำงาน มีรายได้ในการประกอบอาชีพ ก็จะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น และจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของกรุงเทพมหานครในที่สุด จากผลการสำรวจสภาวการณ์ทำงานของประชาชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ((A*5)+(B*4)+(C*3)+(D*2)+(E*1))/T A = จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุด B = จำนวนผู้ตอบระดับมาก C = จำนวนผู้ตอบระดับปานกลาง D = จำนวนผู้ตอบระดับน้อย E = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุด T = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สูตรการหาค่าเฉลี่ย = A+B+C+D+E/T คำนวณค่าโดยใช้สถิติ (ค่าเฉลี่ย) โดยกำหนดใช้ 5 ระดับ -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมากที่สุด -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมาก -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงปานกลาง -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงน้อย -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงน้อยที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

่จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด