รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน : 5018-0823

ค่าเป้าหมาย ระดับมาก : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับมาก : 4.8160

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับมาก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.82
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.83 เดือนพ.ย. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.71 เดือนธ.ค. 62 ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน ได้ 4.91 เฉลี่ยไตรมาส 1 ระดับความพึงพอใจ 4.83+4.71+4.91/3=4.816

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

แรงงานเป็นทุนมนุษย์ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ทั้งระดับส่วนย่อยและระดับมหาภาคของระบบเศรษฐกิจ ถ้าแรงงานในภาคการผลิตต่าง ๆ มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและศักยภาพสูง มีโอกาสได้ทำงาน มีรายได้ในการประกอบอาชีพ ก็จะส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น และจะส่งผลสืบเนื่องต่อไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของกรุงเทพมหานครในที่สุด จากผลการสำรวจสภาวการณ์ทำงานของประชาชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ((A*5)+(B*4)+(C*3)+(D*2)+(E*1))/T A = จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุด B = จำนวนผู้ตอบระดับมาก C = จำนวนผู้ตอบระดับปานกลาง D = จำนวนผู้ตอบระดับน้อย E = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุด T = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สูตรการหาค่าเฉลี่ย = A+B+C+D+E/T คำนวณค่าโดยใช้สถิติ (ค่าเฉลี่ย) โดยกำหนดใช้ 5 ระดับ -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึงมากที่สุด -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึงมาก -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึงปานกลาง -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึงน้อย -ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึงน้อยที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

่จากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด