ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50180000-3330

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ชนาคุปต์ โทร. 5720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัยของเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

50181000/50181000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ 2.2 เพื่อส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ให้เป็นศูนย์กลางการประสานงานและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสม 2.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความเสียสละ ยึดมั่นในคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีจิตสาธารณะร่วมพัฒนา ชุมชน สังคมและประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 1 คน 3.2 กิจกรรมการประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตและผู้เกี่ยวข้องประจำเดือน จำนวน 20 คน จัดประชุม จำนวน 6 ครั้ง/ปี 3.3 กิจกรรม “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตฯ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่เขต พร้อมผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 50 คน 3.4 กิจกรรม “สานสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่”กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตฯ นักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่เขต พร้อมผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น 60 คน ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินการในช่วงการแพร่ระบาดโควิด - 19 และจะใช้งบประมาณของกองกิจการเด็ก และไม่มีอาสาสมัครสภาเด็ก

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-23)

10.00

23/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ติดปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-29)

10.00

29/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ปัญหาโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-09)

60.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ชลอการดำเนินการ-

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าอาหารสำหรับการประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตบางกอกใหญ่ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-24)

60.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนในวันที่ 23 ก.พ. 63

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-24)

60.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการประสานวิทยากรและสถานที่จัดงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-29)

40.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเตรียมงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน (จ้างอาสา ประชุม ทัศนศึกษา ซื้อวัสดุ)
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50180000-3330

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50180000-3330

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5018-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและการวางแผนทางด้านการเงิน

ค่าเป้าหมาย ระดับมาก : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับมาก : 4.7400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับมาก)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.82

100 / 100
2
4.77

100 / 100
3
4.73

0 / 0
4
4.74

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **