รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 3 (3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5018-0826

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนต.ค. 62 มีจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ จำนวน 42 เรื่อง (100%) แบ่งเป็น 8 ประเภท ดำเนินการแล้วเสร็จ 40 เรื่อง คิดเป็น 95.24% อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง คิดเป็น4.76% เดือนพ.ย. 2562 -รับเรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 19 เรื่อง (100%) ดำเนินการแล้ว 16 เรื่อง (84.21%) และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 3 เรื่อง (15.79๔%) เดือนธ.ค. 2562 - จำนวนเรื่องร้องเรียนในระหว่างวันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 35 เรื่อง คิดเป็น 100% แยกเป็น 9 ประเภ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 3 เรื่อง คิดเป็น 8.57% - ดำเนินการแล้วเสร็จ 32 เรื่อง คิดเป็น 91.43% สรุป เดือนต.ค. 62 มีเรื่องร้องเรียน 40 เรื่อง เดือนพ.ย. 62 มีเรื่องร้องเรียน 16 เรื่อง เดือนธ.ค. 62 มีเรื่องร้องเรียน 32 เรื่อง รวมเดือนต.ค. - ธ.ค. 62 มีเรื่องร้องเรียนผ่าน 1555 จำนวน 88 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด 88 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. เรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ หมายถึง เรื่องที่ประชาชน ผู้รับบริการ หรือหน่วยงานภายนอกแจ้งเรื่องราวต่าง ๆ มายังกรุงเทพมหานครเพื่อขอรับบริการ ขอความช่วยเหลือแก้ไขหรือบรรเทาเหตุ ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอันเนื่องจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร 2. ระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร คือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยเหในการบริหารจัดการการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร โดยมีการเก็บข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการจากทุกช่องทางการแจ้งเรื่อง เพื่อส่งไปให้หน่วยงานตามภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ควบคุม เพื่อทราบและดำเนินการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งแล้วบันทึกรายละเอียดรายงานผลการแก้ไขเพื่อแจ้งให้ประชาชน/ผู้รบบริการทราบต่อไป 3. การจัดการเรื่องที่ได้รับจากประชาชน/ผู้รับบริการ ความสามารถของหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานครจัดการเรื่องที่ได้แจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ ที่ปรากฏในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินการแก้ไขและรายงานผลอย่างมีคุณภาพตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามหนังสือด่วนที่สุด กท 0403/170 ลงวันที่ 26 ก.พ. 2558 เรื่องแนวทางปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดประเมิน 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน) ขั้นตอนที่ 1 – การรับเรื่อง พิจารณาจากจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งดำเนินการ เพื่อดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับผ่านระบบฯ (รายงานครั้งที่ 1) ขั้นตอนที่ 2 –การรายงานการติดตามผล พิจารณาจำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ได้รับการจัดการจากหน่วยงานที่ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้น และเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ยังระบุสถานะอยู่ระหว่างดำเนินการจักต้องมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน (สำหรับเดือนก.พ. กำหนดเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน) จนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ วิธีการคิดคะแนน ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 A= จำนวนเรื่องที่ถูกต้องx100/จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์ให้คะแนน A- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (20 คะแนน) ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 4 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 8 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 12 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 16 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ได้ 20 คะแนน ขั้นตอนที่ 3 - การส่งรายงานประจำเดือน –พิจารณาการจัดทำรายงานของหน่วยงานเพื่อสรุปการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบทุกเดือน และนำส่งให้สำนักงานเลขานุการปลัดกทม. วิธีการคิดคะแนน หากหน่วยงานทำผิดในขั้นตอนนี้ จะถูกนำมาหักคะแนนเดือนละ 1 คะแนนจากคะแนนรวม ของ A+B ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน) r พิจารณาคุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผลรายละเอียดการแก้ไขที่บันทึกในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกทม. จำนวนไม่เกิน 5 ประเภทเรื่องที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชน เป็นนโยบายของผู้บริหาร มีสถิติจำนวนเรื่องย้อนหลักมาก หน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระบบเรื่องร้องทุกกทม. จะต้องมีรายละเอียดการประสานงาน ระบุสถานดำเนินการเสร็จสิ้นตามข้อเท็จจริง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคิดคะแนน ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 A= จำนวนเรื่องที่ถูกต้องx100/จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์ให้คะแนน A- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (20 คะแนน) ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 4 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 8 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 12 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 16 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ได้ 20 คะแนน วิธีการคิดคะแนน ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 A= จำนวนเรื่องที่ถูกต้องx100/จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์ให้คะแนน A- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (20 คะแนน) ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 4 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 8 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 12 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 16 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ได้ 20 คะแนน วิธีการคิดคะแนน ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 A= จำนวนเรื่องที่ถูกต้องx100/จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์ให้คะแนน A- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (20 คะแนน) ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 4 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 8 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 12 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 16 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ได้ 20 คะแนน วิธีการคิดคะแนน ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 A= จำนวนเรื่องที่ถูกต้องx100/จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 เกณฑ์ให้คะแนน A- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการในขั้นตอนที่ 1 และ 2 (20 คะแนน) ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 4 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 8 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 12 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 16 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ได้ 20 คะแนน วิธีการคิดคะแนน B ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาฯ=จำนวนเรื่องที่มีคุณภาพx100/จำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องที่มี สถานะเสร็จสิ้นของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ 2563 B ร้อยละของคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกทม. (80 คะแนน) ถูกต้องร้อยละ 95-95.99 ได้ 40 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 96-96.99 ได้ 50 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 97-97.99 ได้ 60 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 98-98.99 ได้ 70 คะแนน ถูกต้องร้อยละ 99 ได้ 80 คะแนน สูตรการคำนวณ คะแนนความสำเร็จในการจัดการเรื่อง=A+B-คะแนนที่ถูกหักจากการทำผิดในขั้นตอนที่ 3 (ถ้ามี) ที่รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. บันทึกรายงานผล ความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. แบบรายงานรหัส CPL_R003 รายงานผลการปฏิบัติงาน ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ 3. แบบรายงานรหัส CPL_R001 รายงานเรื่องคงค้างหน่วยงานดำเนินการ 3.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด