รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 : 5019-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 39 ราย 2.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 78 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนธันวาคม 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 20 ราย 2.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมกราคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 10 ราย 3.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 16 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมีนาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย 2.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนเมษายน 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 2 ราย 3.รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 1 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย มีทั้งหมด ๔๒ ชุมชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๒. (จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ ลบ จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกปี ๒๕๖๓) คูณด้วย๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๒ เกณฑ์การคิดคะแนน - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๕.๐–๑๐๐ ได้ ๕ คะแนน - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔.๐–๔.๙ ได้ ๔ คะแนน - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๓.๐–๓.๙ ได้ ๓ คะแนน - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๒.๐–๒.๙ ได้ ๒ คะแนน - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ ร้อยละ ๑.๐–๑.๙ ได้ ๑ คะแนน - จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี ๒๕๖๒ น้อยกว่าร้อยละ ๑ ได้ ๐ คะแนน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เก็บข้อมูลจากสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)