ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรวบรวมสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย : 50190000-3552

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สุกัญญา กล้าหาญ 5669

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านอื่นๆ ทำให้เกิดปัญหาด้านการสาธารณสุขเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเขตบางกอกน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด 11,944 ตร.กม. มีจำนวนชุมชน 42 ชุมชน มีบ้านเรือนประมาณ 49,111 หลัง มีประชากรอยู่ประมาณ 110,417 คน ซึ่งมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรทุกปี ลักษณะเป็นชุมชนแออัดและชุมชนเมือง วิถีชีวิตและสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยแออัด การสุขาภิบาลไม่ถูกสุขลักษณะ เอื้ออำนวยต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงนำโรค ส่งผลให้คนในพื้นที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก และมีแนวโน้มการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับรายงานผู้ป่วยจากระบบสารสนเทศระบาดวิทยา กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย สำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และควบคุมยุงลายไม่ให้แพร่ระบาด ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีปราศจากโรค

50190400/50190400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 2.เพื่อรวบรวมสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

เป้าหมายของโครงการ

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๓ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการควบคุมพาหะนำโรคไข้เลือดออก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-01)

100.00

1/10/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนกันยายน 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 4 ราย ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-21)

95.00

21/9/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนสิงหาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 8 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมิถุนายน 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-29)

75.00

29/06/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 1 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนเมษายน 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/04/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมีนาคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 7 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนมกราคม 2563 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนธันวาคม 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 20 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 78 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : รายงานสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม 2562 จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พบว่าเขตบางกอกน้อยมีผู้ป่วยจำนวน 39 ราย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประจำเดือนตุลาคม จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถควบคุมจำนวนผู้ป่วยไม่ให้มีการระบาดได้ เนื่องจากประชาชนยังไม่ตระหนักถึงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประกอบกับประชาชนเดินทางไปหลายพื้นที่ ทำให้การควบคุมโรคยากขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.รวบรวมสถิติข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน จากกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:2.จัดทำสรุปและประเมินผลข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
:30%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0817

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงจากฐานปี 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **