รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 : 5019-0826

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00
100.0000
100 / 100
2
73.00
100.0000
100 / 100
3
83.00
0.0000
0 / 0
4
90.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล), งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ กท 5808/06473 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

บันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

บันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สนค. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. คะแนนในการบันทึกบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน โดยมีการพันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน สมุดแยกประเภท สมุดบัญชีย่อย ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (20 คะแนน) 2. คะแนนในการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งให้กองบัญชี ได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ (30 พฤศจิกายน 2562) (10 คะแนน) 3. คะแนนของความถูกต้องของงบการเงิน (50 คะแนน) 4. คะแนนในการจัดทำรายงานประจำเดือนครบถ้วน จัดเก็บที่หน่วยงานสำหรับรอการตรวจสอบตั้งแต่เดือนต.ค. - ก.ค. (20 คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ประเมินจากสมุดบัญชีรายวัน งบการเงินของหน่วยงาน รายงานประจำเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)