ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ทันเวลา ครบถ้วน ถูกต้อง : 50190000-3615

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางกอบกุล เอนกอนันต์ 5683

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้หน่วยงานสามารถบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบันครบถ้วนและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถจัดทำงบการเงินของปีงบประมาณ 2562 ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันและถูกต้องครบถ้วนภายในกำหนด

50190800/50190800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อศึกษาปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติงาน นำมาปรับปรุงให้เป็นไปตามระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน 3. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบัญชี 4. เพื่อความสำเร็จของการควบคุมและบันทึกบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน 5.เพื่อให้การจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 ถูกต้องครบถ้วน

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถจัดทำงบการเงินถูกต้องและส่งสำนักการคลังภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562) ประกอบด้วย -งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) -งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน -งบกระแสเงินสด -หมายเหตุประกอบงบการเงิน -กระดาษทำการงบทดลงก่อน-หลังปิดบัญชี -รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-30)

90.00

30/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-08-31)

87.00

31/8/2563 : ยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-31)

85.00

31/7/2563 :อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-06-30)

83.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-04-30)

78.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2020-03-31)

73.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-28)

70.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-01-31)

68.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2019-12-31)

65.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึกรายการบัญชีให้เป็นปัจจุบันพร้อมทั้งจัดทำสมุดบัญชีรายวันทุกประเภท สมุดบัญชีแยกประเภททุกบัญชี สมุดบัญชีย่อยต่างๆ ของปีงบประมาณ พศ. 2563 พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-29)

60.00

29/11/2562 : หน่วยงานสามารถดำเนินการจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล), งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน, งบกระแสเงินสด, หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปี ส่งกองบัญชี สำนักการคลังได้ทันภายใน 60 วัน นับแต่สิ้นปีงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงานเขตบางกอกน้อยที่ กท 5808/06473 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-31)

20.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการจัดทำงบการเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3615

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3615

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0826

ตัวชี้วัด : 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
65.00

100 / 100
2
73.00

100 / 100
3
83.00

0 / 0
4
90.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **