รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ 2563 : 5019-0843

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการขออนุมัติโครงการ และดำเนินการจัดทำคำสั่งและดำเนินการตามกิจกรรมจิดอาสาจัดเก็บขยะในคูคลองประเดือนธันวาคม แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดเก็บตรวจคุณภาพน้ำไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บวัชพืชคลองบางบำหรุเป็นประจำทุก 15 วัน รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่รกร้างให้เป็นลานกิจกรรมสำหรับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพน้ำ และส่งเสริมให้ประชาชนและสถานประกอบการในพื้นที่ได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองสาธารณะ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รอ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รอ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รอ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด