ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางบำหรุ (บางกอกน้อย) แบบบูรณาการด้วยการมีส่วนร่วม : 50190000-3576

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสุมาลย์ พงศ์พิมพ์พิพัฒน์ 5657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คลองบางบำหรุ เป็นคลองระบายน้ำหลักโดยสำนักการระบายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบ ที่ไหลมาจากอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เข้าสู่พื้นที่เขตบางพลัด ลอดผ่านถนนบรมราชชนนี ลงสู่คลองบางกอกน้อย โดยมีประตูระบายน้ำปลายคลอง มีความกว้าง ๘ – ๑๒ เมตร ความยาว ๘๔๐ เมตร ซึ่งการอาศัยอยู่ของประชาชนมีทั้งคนในพื้นที่ดังเดิมและคนต่างถิ่นที่เข้ามาพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจ มีทั้งห้างสรรพสินค้า สถานประกอบการ อาคารชุด หอพัก เกิดขึ้นบนถนนบรมราชชนนีมากมาย ประกอบกับพื้นที่บริเวณริมคลองมีสภาพเป็นเขื่อนมีทางเดิน ค.ส.ล. ประชาชนจึงสามารถใช้เส้นทางเดินผ่านตัดไปยังซอยจรัญสนิทวงศ์ ๔๕ และสามารถใช้เป็นเส้นทางเดินได้ตลอดแนวคลอง ประกอบกับบ้านเรือนประชาชนริมคลองบางบำหรุไม่ได้มีการจัดตั้งเป็นชุมชนจึงทำให้ไม่มีผู้นำในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม หรือมีแกนนำในการประสานการดำเนินงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ จึงทำให้คลองบางบำหรุประสบกับปัญหาน้ำเน่าเสีย การทิ้งขยะลงคลอง และมีวัชพืชริมคลองจำนวนมาก ส่งผลให้มีทัศนียภาพ ไม่สวยงามและเกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพลำคลองให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ และร่วมกันปฏิบัติ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

50190100/50190100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ๒.๒ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติร่วมกัน

เป้าหมายของโครงการ

๓.๑ ปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองบางบำหรุให้เป็นคลองที่มีความสะอาด และปลอดขยะ ๓.๒ พัฒนาสภาพพื้นที่ริมคลองบางบำหรุที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย (จากถนนบรมราชชนนี ถึงคลองบางกอกน้อย ระยะความยาว ๘๕๐ เมตร) โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด สวยงาม ปลอดภัยและน่าอยู่อาศัย ๓.๓ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบคลองมีความรู้สึกรักและหวงแหนในการดูแลรักษาคลองและพื้นที่สาธารณะริมคลองร่วมกัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการถอดบทเรียนและสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการพัฒนาทำความสะอาดคลองตามแผน และสรุปผลความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การสรุปผลการดำเนินการและถอดบทเรียนจากการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำ และดำเนินการจัดเก็บน้ำครั้งสุดท้าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยได้ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่วา่งริมคลองบางบำหรุให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทัิตย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามกิจกรรมพัฒนาคุณภาพน้ำในคลองบางบำหรุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-30)

40.00

30/3/2563 : ได้ดำเนินการจัดเก็บตรวจคุณภาพน้ำ และจัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บวัชพืชคลองบางบำหรุเป็นประจำทุก 15 วัน รวมถึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้าดำเนินการตรวจตราความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นประจำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-29)

35.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการคัดเยกขยะ และการจัดการน้ำเสียตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-03)

20.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-30)

10.00

30/12/2562 : ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และดำเนินการจัดเก็บขยะในคลองบางบำหรุในเดือนธันวาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-30)

7.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดประชุมมอบหมายการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การพิจารณาตัวชี้วัดโครงการฯจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการให้บริการที่ดีที่สุด เพื่อขอเสนออนุมัติโครงการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3576

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3576

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0843

ตัวชี้วัด : 3.2 โครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ 2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **